Kommunalminister Jan Tore Sanner gir Bærum kommune og OBOS tillatelse til å forhandle om utbyggingsavtaler på Fornebu.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har i brev av 28.10.15 gitt Bærum kommune og OBOS samtykke til å kunne forhandle om utbyggingsavtaler som omfatter bidrag til skoler, barnehager og annen sosial infrastruktur på Fornebu.

Fra 2005 har det vært forbud mot å inngå avtaler om bidrag til så kalt  sosial infrastruktur. Gjeldende avtaler på Fornebu er fra før forbudet og begrenset til fase 1 dvs inntil 2400 boliger. Dette betyr at det også i fremtiden kan avtales at OBOS skal gi bidrag til å dekke deler av kommunens kostnader til skoler, barnehager, idrett og kultur på Fornebu. Samtykket er geografisk knyttet kun til  OBOS sine prosjekter innenfor Kommunedelplan 2 på Fornebu.

Begrunnelsen for dette er at Fornebuutbyggingen er et særskilt stort utbyggingsprosjekt som vil innebære et betydelig behov for infrastruktur og vil således forutsette store investeringer fra så vel kommunen som utbyggeren. Utbyggingsprosjektet ligger nær Oslo, hvor det er et stort behov for nye boliger. Departementet anser ut fra dette at samfunnsmessige interesser tilsier at utbyggingen blir gjennomført. Et særlig forhold for Fornebu som skiller området fra de aller fleste utbyggingsområder, er at kommunen i svært liten grad kan benytte sosial infrastruktur fra andre deler av kommunen, hverken som avlastning for Fornebu eller som mottakere av innbyggere fra Fornebu. 

I formannskapssak  004/15 i møte 21.01.15 orienterte rådmannen om status mht pågående prosesser på Fornebu. Der ble det orientert om at rådmannen samarbeidet med OBOS om å søke slikt samtykke. Søknad ble sendt den 21.05.2015. 

I formannskapssaken ble det vist til vurderinger av langsiktig investeringsbehov for sosial infrastruktur på Fornebu på 3, 1 mrd knyttet til et boligtall på 6 300 og på 3.6 mrd knyttet til boligtall på 8500.  Dette ble også omtalt i fremlegg av langsiktig drift og investeringsanalyse.