I den første ungdomsundersøkelsen etter pandemien oppgir barn og unge at livet er bra, og de er generelt fornøyde med seg selv, vennskap, nærmiljø og skole. Imidlertid er det betydelige kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter. Jentene oppgir mer stress, mer psykiske helseplager, og dårligere selvbilde, enn guttene.

- Selv om barn og unge generelt gir uttrykk for å ha det bra, så avdekker undersøkelsen mye sårbarhet blant barn og unge som vi må ta på største alvor, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Hun legger til at den særskilte satsingen på barn og unges psykiske helse etter pandemien må videreføres. Det er nærliggende å tenke at to år med pandemi spiller inn på resultatene.

Om undersøkelsen

Ungdata junior omfatter 5 018 elever på 5.-7. trinn, 83 prosent (4 176) deltok i undersøkelsen. Tilsvarende er det 4 573 elever på ungdomstrinnet, 87 prosent deltok ( 3 982).

Behov for et jenteløft

Hele 26 prosent av jentene oppgir at de har skadet seg selv med vilje, Det er en  økning fra 2019. andelen som har forsøkt å ta sitt eget liv er 6 prosent blant jentene og 4 prosent blant guttene – noe som er tilnærmet likt 2019-tallene. Jenter opplever å ha psykiske plager i betydelig større grad enn guttene.

- Resultatene viser at barn og unges egne beskrivelser tyder på økt sårbarhet særlig blant jentene. Det må vi ta på alvor. Vi trenger et jenteløft i Bærum kommune, fastslår Haakon Kvenna Veum leder i Hovedutvalg Barn og unge (BAUN).

- Vi må sammen med våre barn og unge bore mer i resultatene for å få utdypet nærmere hva som som er situasjonen nå etter pandemien. Denne dialogen blir viktig for å kunne sette inn riktige tiltak, og særlig for å kunne kjenne jentenes situasjon, sier kommunaldirektør oppvekst Bente Rudrud Herdlevær. Hun legger til at det er mange deler av kommunen som må involveres i dette arbeidet.

Om foreldre, venner og nærmiljø – fritidsaktiviteter

De aller fleste som har deltatt i undersøkelsen svarer at de har venner, det store flertallet oppgir at de har minst en venn de kan stole på og snakke med alt mulig om. Nesten alle har noen å være sammen med i friminuttene (98 prosent ).  Barn og unge er gjennomgående fornøyde med foreldrene og gir dem gjerne ros. Nærmiljø oppleves trygt. Langt flere barn og unge i bærum deltar i fritidsaktiviteter enn i andre kommuner i landet.

- Disse resultatene viser at barn og unge i Bærum generelt har det bra, samtidig som det er viktig for kommunen å ta tak i de store utfordringene som psykisk helse og rusbruk, sier Haakon Kvenna Veum.

Seksuell trakassering

16 prosent av jentene og 6 prosent av guttene på ungdomsskolen oppgir at noen har befølt de på en seksuell måte mot deres vilje, det siste året. Tallene stiger til 23 prosent for jentene på vg3. 10 prosent jenter har sendt nakenbilder, av disse er det mange som føler seg presset til å gjøre det.

- Barn og unge har rett på en barndom uten seksuelle krenkelser. Resultatene tyder på at vi intensivere informasjonsarbeidet nå etter pandemien – det gjelder både overfor den enkelte, foreldre og medarbeidere i kommunen, i tråd med den vedtatte handlingsplanen mot denne type krenkelser, sier Bente Herdlevær.

Rusbruk blant barn og unge

Generelt ligger Bærums barn og unge på landsgjennomsnittet i undersøkelsen, men skiller seg ut når det gjelder rusmiddelbruk. 17 prosent oppgir å ha drukket seg beruset på ungdomsskole; like tall som i 2017 og 2019. 4 prosent i ungdomsskolen oppgir å ha brukt cannabis siste året. Samme som i 2017, denne var på 6 prosent i 2019. Betydelig flere har blitt tilbudt cannabis (20prosent ).

- Det er viktig at kommunen bidra til å etablere rusfrie miljøer for barn og unge. Samtidig er dialogen med foreldrene viktig for å sikre økt bevissthet i å være tydelige og grensesettende i barn og unges  rusbruk, sier Kvenna Veum.

Bærumsskolen

De aller fleste barn og unge trives godt på skolen, og mener at læreren bryr seg om dem. Andelen som er svært tilfreds med skolen er høyere i Bærum enn i resten av landet.

- Selv om det er høy trivsel, skal vi likevel ha øyne åpne for at en del gruer seg for å gå på skolen, og gruer seg for prøver. Dette er ting vi skal ta tak i tiden fremover, sier Herdlevær. - Vi skal videreføre målrettede tiltak knyttet til elevenes psykososiale miljø, både for den enkelte og mer overordnet – det er høyt prioritert.

Mobbing

Andelen som opplever mobbing er høyere på barnetrinnet, enn ungdomstrinnet. Resultatene er på linje med resten av landet.

- Mobbing er skolen alltid nødt til å forebygge avdekke og stoppe. Et trygt skolemiljø er en kontrakt med den enkelte elev som må fornyes hver dag, sier Herdlevær.

Herdlevær viser også til Bærums ordning med Trygg-kontakter som er et viktig virkemiddel i arbeidet for å forebygge mobbing. Trygg-kontaktene gir bistand til foreldre og skoler, og er ment å være en brobygger der samarbeidet oppleves som vanskelig.

Nøkkeltall Ungdata junior mellomtrinnet (pdf)

Nøkkeltall Ungdata ungdomstrinnet (pdf)

Se mer på tallene (PowerPoint)

Her finner du alt som Ungdata og resultater for Bærum.