Resultatene fra Bærum kommunes Ungdomsundersøkelse 2017 viser at bærumsungdommen trives godt, er fornøyd med foreldre og venner, og har fortrolig vennskap. Ungdommen bruker mer tid enn gjennomsnittet i landet på skolen og har planer for fremtiden. Status i venneflokken er at du er til å stole på.

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Bærum og Asker kommuner. Formålet er å bli kjent med og kartlegge ulike sider ved ungdommens livsstil og levekår. Dermed øker kunnskapen og forståelsen av hvordan unge har det. Resultatene skal brukes i et systematisk arbeid for å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for unge. De unge har fortalt om hvordan livet er og hva som er viktig for dem og hvilke behov de har.

Noen hovedfunn fra de samlede resultatene for Bærum kommune viser følgende:

Ungdom i Bærum har trygge grenser: De fleste av ungdommene i Bærum oppgir at de har grenser, kjenner til dem og forholder seg til dem. Rapporten viser at trygge oppvekstsvilkår og rammer gir ungdom et fortrinn.  De som ikke gis grenser er mer tilbøyelig til ikke å ha det bra eller komme i konflikter. Foreldre i Bærum tilskrives mye av æren for at de følger opp ungdommen godt.

Åpenhet om psykisk helse og forventningspress: 20 prosent av jentene oppgir at de har en høy grad av depressivt stemningsleie, kun 7 prosent av guttene oppgir det samme. Årsakene til dette er flere og sammensatte, men mange unge forteller om et høyt forventningspress både fra seg selv og fra andre.

Å være til å stole på gir status hos jevnaldrende: De unge i Bærum oppfatter det å være til å stole på, som det som gir klart høyest status i vennemiljøet. Hele 90 prosent av ungdommen verdsetter dette høyere enn bra utseende, flink i idrett eller moteriktige klær. Aktiviteter som å drikke seg full eller røyke hasj kommer langt unna i ungdommens vurdering av hva som gir status.

Forbruk av rusmidler og høy grad av aksept hjemmefra: I tråd med nasjonale undersøkelser går også bruk av rus ned i Bærum når det gjelder ungdomsskoleelevene. På videregående er resultatene uendret fra 2014. Det er en utfordring for bærumssamfunnet at mange fra 10. klassetrinn og oppover opplever at de har aksept hjemme for å drikke. Undersøkelsen viser at ungdom i Bærum tester ut hasj eller marihuana i større grad enn hva tilfellet er for landsgjennomsnittet.

Veien videre: Bærum kommune har satset på tverrfaglig samarbeid for trygt og inkluderende læringsmiljø, mestring og økt selvhjulpenhet. Det legges til rette for at barn og unge utvikler robusthet for å dempe press og stress. Rusforebyggende arbeid med implementering av tiltak fra Ruspolitisk handlingsplan videreføres. Utsett! et foreldrerettet rusforebyggende tiltak, er iverksatt i alle kommunens ungdomsskoler. Lavterskeltilbud for ungdom under 18 år med rusutfordringer styrkes.  

Kommunen vil også se på resultatene sammen med fylkeskommunen og politidistriktet. Dette for å få frem de viktigste utfordringene for kommunens arbeid og tiltak fremover mot neste undersøkelse.

Ungdomsundersøkelsen er gjennomført av Kompetansesenter rus region øst (Korus Øst). Bærum er en av 279 kommuner som gjennomfører den.  Hensikten med undersøkelsen er å gi kommunen hjelpemidler til å utforme en god ungdomspolitikk i samarbeid med ungdommen. 

Her kan du lese nøkkeltallene fra ungdomskolen.

Her finner du nøkkeltallene fra videregående skole.