Alle elever har rett til et trygt og godt læremiljø.

Det betyr at både elever og foresatte skal oppleve å bli tatt på alvor dersom de sier fra om at barnet ikke har det bra. Derfor sender vi i disse dager brev til alle foreldre og foresatte om hvor de finner informasjon og hvor de kan henvende seg dersom de trenger hjelp. Nedenfor finner du teksten.

Trygg-kontakten kom i gang i Bærum kommune i mars. De samarbeider med elever, foresatte og skoleledere for å finne gode løsninger hvis det oppstår utfordringer. Du finner informasjon om det på din skoles nettside.

Brev til alle foresatte:

Kjære, alle foresatte,

Vel møtt til et nytt skoleår!
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det betyr at skolene i Bærum skal være fri for krenkelser og mobbing, og at skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring. I tillegg skal bærumsskolen lære barn og unge å mestre sitt eget liv og sin psykiske helse, ta sosialt ansvar og vise medborgerskap.

Elevene i Bærum skal være:

  • Trygge på at voksne vil dem vel, ser dem og passer på.
  • Rause ved å inkludere alle, ta vare på hverandre og skolemiljøet
  • Modige ved å stå opp for seg selv, hjelpe en venn og tørre å heve sin røst.

Alle elever i bærumsskolen skal møte som voksne som har vilje, kompetanse og mot til å gjøre sitt ytterste for å nå det målet. Alle elever og foresatte skal også oppleve å bli tatt på alvor når de har en bekymring.

På skolens nettside vil du finne informasjon om hvilke rettigheter du har knyttet til ditt barns skolemiljø. Der vil du også finne en "mobbeknapp" som du kan bruke for å varsle rektor dersom barnet ditt ikke har det bra. Dersom du opplever at barnet ditt ikke har det bra, må du melde fra til skolen så fort som mulig og be om tiltak. Du kan ta kontakt med skolen direkte eller bruke mobbeknappen.

Rektor skal snarest mulig undersøke saken og lage en tiltaksplan for ditt barn. Dersom du opplever at skolen ikke tar deg på alvor, eller at det ikke skjer noe, kan du klage til Fylkesmannen.

Vi ønsker alle et godt og trygt skoleår!

Hilsen,

Siv Herikstad                                                          Anne Lene Hojem
Kommunalsjef for skole                                 Leder for hovedutvalg barn og unge