Rådmannens forslag til Klimastrategi 2030 skal bidra til å redusere Bærums klimafotavtrykk, gi bedre folkehelse og mer kortreist liv med lavere transportbehov. Samarbeid med innbyggere og næringsliv er hovedgrep i strategien.

– Mobilisering av hele bærumsamfunnet er nødvendig for å oppnå målene om klimagassreduksjon. I tillegg til at kommunen skal feie for egen dør og redusere egne utslipp, skal vi legge til rette for at innbyggere og næringsliv bidrar til å redusere utslipp, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Klimastrategiens tre hovedmål:

  • I 2020 er Bærum etablert som en klimaklok kommune.
  • I 2050 skal Bærum være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 %.
  • I 2027 skal Fornebu være etablert som nullutslippsområde

Saksdokumenter og informasjon:

Rådmannens presentasjon for Formannskapet 22.08.17.

Tre strategiske områder

Klimaklok omfatter tiltak innenfor tre strategiske områder: mobilitet, bygg, og ressursbruk. Tiltakene i strategien retter seg i mot reduksjon av de direkte klimagassutslippene, med særlig vekt på utslipp fra transport.

– Bærum må ta grep. Derfor er strategiens mål og tiltak ambisiøse og realistiske, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Strategien legger i hovedsak opp til positive virkemidler, men også virkemidler og tiltak som regulerer adferd der det er nødvendig.

Gjennomføring av Klimastrategi 2030 skal redusere vårt klimafotavtrykk, gi bedre folkehelse og mer kortreist liv med lavere transportbehov.

Arbeidet videre

Rådmannens forslag til Klimastrategi 2030 presenteres for formannskapet i Bærum kommune tirsdag 22.august. Forslaget skal også ut på høring, slik at innbyggere, næringsliv og andre interessenter kan komme med sine innspill. Strategien skal vedtas av kommunestyret i Bærum kommune innen utgangen av 2017.   

Strategien vil bli fulgt opp i handlingsprogrammet (kommunens budsjett) og resultater blir rapportert i kommunens årsrapport.