Bærums næringssjef Tore Gulli har takket ja til ny stilling som prosjektdirektør i Bærum ressursbank. 

Bærum ressursbank er en strategisk satsing som skal håndtere og utnytte den store mengden overskuddsmasser fra bygging av Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18.

– Bærum ressursbank er en av de største satsingene i Bærum kommune og går nå over i en ny og mer intensiv fase. Gulli har i flere år spilt en nøkkelrolle i utviklingen av prosjektet som er et samarbeid mellom lokalt næringsliv, de store samferdselsaktørene og kommunen. Jeg er derfor veldig glad for at Gulli har sagt ja til å lede satsingen, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni.

Bærum kommune har vurdert det som helt sentralt at Gulli fortsetter å lede prosjektet for å sikre en god gjennomføring.  Næringssjef Tore Gulli går derfor over i stilling som prosjektdirektør for Bærum ressursbank fra desember i år. Han han har sagt seg villig til, i en overgangsfase til 1. april, å ivareta deler av det løpende næringsarbeid inntil en erstatter med ansvar for kommunens næringsarbeid er på plass.

Om Bærum ressursbank

Bærum ressursbank er et strategisk, klimaklokt samarbeidsprosjekt i regi av Bærum kommune mellom entreprenører, grunneiere, utbyggere, transportører og forskningsmiljøer for å sørge for bærekraftig utnyttelse av den store mengden overskuddsmasser som vil bli generert fra infrastrukturprosjekter i Bærum med omegn. I løpet av de neste ti årene vil flere store utbyggingsprosjekter gjennomføres, deriblant Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18.

– Tore Gulli har bidratt til å bringe sammen aktører som har liten tradisjon for å samarbeide.  Dialog og samarbeid mellom næringsaktører og myndigheter har vist seg å gi gode resultater. Som prosjektdirektør i Bærum ressursbank vil Gulli spille en avgjørende rolle som bindeledd mellom utbyggingsprosjektene og andre aktører for å oppnå en optimal og klimaklok masseforvaltning, sier Arthur Wøhni.