Bærum kommune innfører strengere krav for å hindre sosial dumping. Kommunen kjøper årlig varer og tjenester for 2,3 mrd kroner, ofte i bransjer med høy risiko for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Kommunen ønsker å bidra til et seriøst arbeidsliv, og har fra 1.januar 2018 innført strengere krav til leverandørene i utsatte bransjer.

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsmarkedet og i virksomheter innen renhold, transport, helse- og omsorg, hotell og restaurant, har blitt mer utbredt de siste årene. Utviklingen innebærer brudd på arbeidsmiljølovgivning, skattelovgivning - og grov utnyttelse av sårbar arbeidskraft uten anstendige ansettelsesforhold.

–  Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping fører til inntektstap for fellesskapet, omdømme til enkeltnæringer svekkes, og det gir vanskelige og urettferdige konkurranseforhold for seriøse aktører, sier Heidi Elise Rygg, enhetsleder for anskaffelsesenheten.

Fra 1. januar 2018 skal Bærum kommune følge alle anbefalte krav i «Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anlegg», som er utarbeidet av Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), KS og Difi. Dette er spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter, i tillegg til Norsk Standard.

I tillegg skal relevante krav benyttes ved anskaffelser i utsatte bransjer. Bærum kommune har også implementert konkrete krav fra «Oslo-modellen», som er standard kontraktsvilkår som Oslo kommune har vedtatt å benytte ved anskaffelser innen utsatte bransjer for å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

 

 – Vi har også etablert et samarbeid med kemneren i Asker og Bærum om utvidet skatteattest, som skal bidra til å forebygge skatte- og avgiftskriminalitet, avslutter Rygg.

 Dette er noen av de nye kravene:

  • Arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
  • Minimum 40 prosent av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene utføres av faglærte håndverkere
  • Minimum 7 prosent av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet utføres av lærlinger.
  • Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6.
  • Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.
  • Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk.
  • Ansatte skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til allmenngjort tariffavtale.
  • Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg.
  • Lønn og annen godtgjørelse skal utbetales til konto i bank.
  • Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser.