Bærum kommune arbeider langs flere akser for å motvirke barnefattigdom.

Kommunen prioriterer å gi barn og unge fra lavinntektsfamilier muligheter for deltakelse i sosiale aktiviteter. Arbeid og bolig er de viktigste fattigdomsforebyggende tiltakene, i tillegg er andre tjenester som barnevern, oppfølgingstjeneste for psykisk helse og rus involvert.

Bærums tiltak for å motvirke fattigdom bygger på regjeringens fattigdomsstrategi 2015–2017.

Fattigdom i Bærum

De fleste barn i Bærum vokser opp i trygge familier med gode økonomiske vilkår, samtidig er det også barn og unge i Bærum som vokser opp i lavinntektsfamilier. Fattigdom defineres som et relativt mål på lavinntekt, dvs. husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i Norge. Det er 1 485 barn og unge (5,8 prosent) som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt (Bufdir/SSB). I 2014 mottok 3,5 prosent av alle barn i Bærum sosialhjelp.

Deltakelse på fritidsarenaer

Bærum prioriterer høyt å gi barn og unge mulighet for deltakelse i sosiale aktiviteter. For å fange opp og sikre at de barna som vokser opp i en lavinntektsfamilie får mulighet til å delta på en fritidsarena sammen med andre barn og unge er det et tett samarbeid mellom NAV og forebyggende tjenester for barn og unge, som: Utekontakten, Ungdom og fritid, skolene, samt helsetjenester barn og unge.

De viktigste tiltakene for deltakelse er:

  • «Barn i sentrum» - 1 million kroner i året til ferie og fritid: busskort, skikort, talentstøtte, utlån av utstyr, medlemskontingenter, med mer. Tildeling skjer på de arenaer barn befinner seg, gjennom skolen, helsetjeneste og lignende.
  • NAV-støttede aktiviteter og hjelpetiltak i Barnevernet.
  • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som benyttes til kultur, fritids- og ferieaktiviteter.
  • Pilotprosjekt for å prøve ut en samordningsmodell på tvers av kommune og frivillighet som skal sikre deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge, i regi av Kulturdepartementet.

Bakgrunnen for denne prioriteringen er at vedvarende dårlige levekår i en familie vil utfordre barns muligheter til å delta sosiale aktiviteter sammen med andre barn og unge. Undersøkelser gjort om barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier, viser at en alvorlig konsekvens av barnefattigdom handler om utenforskap og eksklusjon.

Arbeid og bolig – økonomisk selvhjulpenhet

Ett av de viktigste virkemidlene for å motvirke fattigdom, både på kort og lang sikt, er å sørge for at flest mulig er i arbeid og blir selvhjulpne.

NAV Bærum har en rekke tiltak for å øke sysselsettingen, blant annet Jobbsjansen, Kvalifiseringsprogrammet, Jobbtrappen, Kvinner kan for innvandrerkvinner og Ungdomsteamet i NAV.

I 2016 startet prosjekt for bedre oppfølging av barnefamilier som har vært langtidsmottakere av sosialhjelp. Målet er å forhindre sosial arv ved å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering.

I tillegg arbeider kommunens oppfølgingstjenester innenfor psykisk helse, rus og sosialt vanskeligstilte for å få til en enda bedre samordning av tjenestene og imøtekomme behov for langsiktig oppfølging og rehabilitering over for utsatte familier.

Bolig – en forutsetning for gode oppvekstvilkår

En trygg bosituasjon er en forutsetning for å sikre gode oppvekstsvilkår. I kommunens langsiktige investeringsplan er det lagt opp til å øke budsjettet for kjøp av velferdsboliger samt en oppgradering av kommunens boligmasse for å imøtekomme et økt behov for kommunale boliger.

Gjennom prosjektet Fra leie til eie settes vanskeligstilte på boligmarkedet i stand til å komme inn i eiermarkedet. Formålet er at flere skal få mulighet til å eie sin egen bolig. For barnefamilier kan det å eie sin egen bolig gi trygghet og en følelse av tilhørighet i samfunnet.

 Pressenotat fra Bærum kommune.