Rådmannen la i Kommunestyret 20. juni 2018 frem Tilstandsrapport 2017 for kommunens barnehager og skoler.

Rapporten er en viktig del av styringssystemet for barnehage og skole og redegjør for kvalitetsarbeidet og resultatene i virksomhetene. 

Rapporten er delt opp i barnehage og skole, og under er det trukket frem noen punkter fra de to delene. Hele saken og rapporten kan leses her

Barnehage:

Ved utgangen av 2017 var det 131 ordinære barnehager i Bærum. Av disse var 55 kommunale barnehager og 76 private barnehager. Det var tre åpne barnehager, alle kommunale. I tillegg var det 18 private familiebarnehageeiere som til sammen har 44 familiebarnehager. 

De foregående tre årene har det blitt jobbet særlig med tre satsingsområder:

  •  Lekens betydning for barns utvikling
  • Arbeid mot mobbing
  • Realfag – undring og glede knyttet til matematikk og naturfag

Foreldrene utrykker stor fornøydhet med barnehagenes arbeid med satsingsområdene. De opplever at områdene har vært prioritert i barnehagens pedagogiske arbeid og hatt betydning for barnas utvikling. Flere påpeker at det har vært spesielt fornøyd med at barnehagen tar forebygging av mobbing på alvor og bidrar til at utvikles vennskap mellom barna.

Skole:

Per 01.10.16 gikk det 16 184 elever i bærumsskolen.

I tråd med kvalitetsplanen «Bedre læring» har rådmannen konsentrert utviklingsarbeidet i skolene rundt tre satsningsområder:

  • relasjons- og ledelseskompetanse
  • vurdering for læring
  • digital didaktikk.

Elevene i bærumsskolen trives godt på skolen. Jentene har litt høyere motivasjon for skolen enn guttene. Når det gjelder mobbing, svarer 95 prosent av elevene at de ikke har blitt mobbet i det hele tatt, eller en sjelden gang. 4,6 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden, eller oftere. Dette tilsvarer 404 elever.

Elevene i bærumsskolen presterer godt på nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn, både i forhold til landsgjennomsnittet og andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. De aller fleste bærumsskolene ligger over det nasjonale snittet.