Kommunestyret 22. juni behandlet Tilstandsrapport for barnehager og skoler, som gir et grunnlag for sikre god kvalitet for alle barn i Bærums barnehager og skoler. Tilstandsrapporten viser også overordnet utvikling og resultater.

Arbeidet med kvalitet i barnehage- og skolesektoren presenteres gjennom tre kvalitetsindikatorer:

  • Strukturkvalitet dreier seg om virksomhetens ytre
    forutsetninger, eksempelvis ressurser, kompetanse og lovverk.
  • Prosesskvalitet handler om virksomhetens
    indre aktiviteter – selve arbeidet med opplæringen, slik som relasjoner, arbeidsmåter og organiseringsformer.
  • Resultatkvalitet refererer til det en ønsker å oppnå med det pedagogiske arbeidet, altså elevenes faktiske læringsutbytte.

Les hele Tilstandsrapporten for barnehage og skole.

Barnehagene

Det var 120 ordinære barnehager iBærum ved utgangen av 2021. Av disse var 49 kommunale og 71 private barnehager. Itillegg var det 32 private familiebarnehager, drevet av 11 familiebarnehageeiere. 

7 434 barn hadde barnehageplass i ordinære barnehager eller i familiebarnehager. I 2021 gikk 85,3 prosent av de minoritetsspråklige barna i barnehage i  Bærum. 253 (3,4 pst) barn fikk spesialpedagogisk hjelp per 15.12.2021, en økning på 34 barn i forhold til 2020. 

Skolene

Det går om lag 1 600 elever per årstrinn, tilsammen er det 16 060 elever i bærumsskolen. 

Ved skoler med 500 elever eller mer er andelen med spesialundervisning i snitt 5,3 prosent, mens den gjennomsnittlig er 6,3 prosent ved skolene med mindre enn 500 elever.