Kommunestyret 23. november sluttet seg til kjøpet av Statens vegvesens eiendom på Hamang.

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

  • Bærum kommune inngår kjøpekontrakt med Statens Vegvesen for kjøp av eiendommen gnr. 200, bnr. 33 i Bærum for 405 mill kroner + offentlige omkostninger. 
  • Det tas sikte på overtagelse og oppgjør 15. desember 2022.
  • Bærum kommune øker årets opptak av lån med inntil 208 mill., til finansiering av investeringer jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd.
  • Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2023-2026.