Bærum kommune viderefører tilskuddsordning til lading i boligselskaper.

I 2017 gjennomførte Bærum kommune en pilot der boliselskaper kunne søke om støtte til å etablere lading til elbiler. Ordningen ble svært godt mottatt. Nesten 60 boligselskaper fikk tilsagn om tilskudd.

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2018 og handlingsprogrammet for 2018-21 har kommunen besluttet å videreføre ordningen.

Søknadsfrister

I 2018 blir det to søknadsfrister:

  • Runde 1:  31. januar 2018
  • Runde 2: 1. juni 2018

Søknadsskjema vil være tilgjengelig på kommunens nettsider i begynnelsen av januar 2018.
Det tas sikte på å invitere til et informasjonsmøte i løpet av april/mai 2018.

Om tilskuddsordningen

  • Det gis støtte til etablering/oppgradering eller tilpasning av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.
  • Det gis ikke støtte til selve ladepunktet/ladeboksen på den enkelte p-plass.
  • Det gis ikke støtte til drift.
  • Kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
  • Maksimalt støttebeløp pr boligselskap er 50.000 kr.
  • Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5.000 kr pr ladepunkt det legges til rette for.
  • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Hvem kan søke midler?

Boligselskap: borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Bærum kommune. Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører.