Temaplan Eiendom gir strategisk retning og rammer for langsiktig og helhetlig prioritering, utvikling og styring av kommunens eiendomsvirksomhet. Temaplanen erstatter Eiendoms-strategi 2015-2025.

Kommunestyret 3. mai sluttet seg til Temaplan Eiendom med tre strategier og tilhørende oppfølgingstiltak er:

1. Kommunens eiendomsvirksomhet skal ta en aktiv og strategisk rolle i by – og samfunnsutviklingen i samarbeid med tjenestene, frivilligheten, næringsliv og innbyggere

 • Tiltak 1 – Byutvikling som skaper godt byliv
  Kommunens egne bygg og tomtearealer eller innleie av arealer skal benyttes som virkemidler til å utvikle og tilrettelegge for variert boligsammensetning og et levende byliv for innbyggere i alle aldersgrupper. Kommunen skal samarbeide med ulike aktører innen næringsliv og frivillighet for å fremme kulturnæring med mål om allsidige kulturtilbud til unge, eldre, familier og enslige.

  Universell utforming skal legge til rette for at flest mulig av
  kommunens innbyggere kan ta del i ulike opplevelser i hverdagen og delta i samfunnet.
 • Tiltak 2 – By- og områdeutvikling som tar utgangspunkt i arkitektur Bærum kommune skal vektlegge og fremme god by- og område-utvikling med arkitektur som en viktig dimensjon i tråd med Arkitektur- og byformingsstrategiens prinsipper om det gode liv, grønn hverdag og attraktive steder. Det skal legges til rette for å utvikle kvaliteter som gir gode og trygge byrom, fremtidsrettede løsninger med nyskapende design og funksjoner, og som samtidig bygger bro til det historiske Bærum.
 • Tiltak 3 – Styrket kommunal rolle innen eiendomsutvikling i Bærumssamfunnet Bærum kommune skal utvikle virkemidler og retningslinjer for en mer aktiv og strategisk politikk til fremtidig kjøp/salg og utvikling av eiendommer til sosial infrastruktur, ny boligbygging og annet kommunalt arealbehov. Dette inkluderer modeller for å gjennomføre større strategiske eiendomskjøp, som kommunen ønsker å utvikle eller investere i som finansiell plassering, modeller for salg av eiendommer inkl. etablering av vilkår som sikrer ønsket samfunns- og byutvikling, og strategiske samarbeids-modeller med større eiendomsutbyggere.

2. Kommunens eiendomsvirksomhet skal utvikle og forvalte eiendommer i tråd med innbyggernes og tjenestenes behov

 • Tiltak 1 – Langsiktighet i eiendomsforvaltningen
  Bærum kommune skal forvalte sin eiendomsmasse med utgangspunkt i langsiktig forvaltning der helhetlig portefølje-styring, klimaklok utvikling og verdibevarende vedlikehold ligger til grunn.
 • Tiltak 2 – Redusere antall kvadratmeter formålsbygg pr. innbygger. Fokus på arealutnyttelse og arealeffektivitet skal over tid resultere i færre kvadratmeter bebygget areal pr. innbygger. Alle bygg som fases ut skal ha en plan for fremtidig bruk, inklusive sambruk.

  Optimal utnyttelse av eksisterende arealer og rehabilitering skal ha fortrinn fremfor nybygg.
 • Tiltak 3 – Legge livsløpskostnader til grunn for investerings-beslutninger. Planlegging og beslutning av investeringsprosjekter skal ta utgangspunkt i samlede drifts- og investeringskostnader over byggets livsløp.

3. Kommunens eiendomsvirksomhet skal gjennomføre klima – og miljøkloke tiltak med ressurseffektiv bruk av energi og arealer

 • Tiltak 1: Forbildeprosjekt
  Bærum kommune skal etablere forbildeprosjekter som skal bidra til etablering av 0-utslippsområder, stimulere til nyskaping og endret praksis, samt være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.
 • Tiltak 2: Sirkulærøkonomi
  Bærum kommune skal selv i større grad gjennomføre ombruk av byggematerialer, samtidig skal vi stimulere øvrige aktører til mer ombruk, for å redusere både avfall og klimagassutslipp.
 • Tiltak 3: Smart digital eiendomsportefølje
  Bærum kommune skal gjennomføre innovative prosjekter og piloter som fører til nye og/eller endrede arbeidsprosesser og tjenester, eller utvikling av nye produkter.

I tillegg besluttet Kommunestyret 3. mai følgende:

Kommunedirektøren bes legge til rette for at universell utforming ivaretas i tilknytning til kommunens tjenestesteder. Universell utforming skal ivaretas inne i bygningene og på arealer tilknyttet bygningene, tilstrekkelig antall HC-plasser må ivaretas på kommunal grunn.

Les hele saken om Temaplan Eiendom.