Kommunestyret 26. september 2023 besluttet utvidelse av Franzefoss' steinbrudd på Steinshøgda.

I tillegg til vedtaket om utvidelse av steinbruddet på Steinshøgda, gikk kommunestyret innfor å be kommunen, i samarbeid med tiltakshaver, gå i dialog med fylkeskommunen som veieier.

Hensikten er å få vurdering av tiltak på de to fylkesveiene Lommedalsveien og Gml. Ringerikesvei. Det dreier seg om tiltak som trafikkregulering, utbedring av veiskulder, støyskjerming, sikring av avkjørsler, samt fartsgrense osv. 

Selve området for steinbrudd og masseuttak utgjør 112 dekar, og totalt uttak er beregnet til 32 millioner tonn steinmasser. Dette er planlagt å sikre drift i 60–70 år.  Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel der området er avsatt til fremtidig råstoffutvinning. Klima- og miljødepartementet har stadfestet denne delen av kommuneplanen og statsforvalteren har gitt tillatelse til igangsetting av reguleringsarbeid. Begge deler i henhold til Markaloven.