Fredag 6. oktober la Støre-regjeringen fram forslag til Statsbudsjett for 2024. Neste år betyr fortsatt stram økonomi for kommunesektoren. Med regjeringens budsjettforslag føles det nesten som at landet skal “stå stille” neste år, sett fra et kommuneperspektiv, uttaler ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Utover Fornebubanen og noen allerede vedtatte samferdselssatsinger i vårt nærområde, er vi overrasket over at det ikke satses mer på næringslivet og innovasjon. Det ser ut som budsjettet gjør lite for å ta ansvar for verdiskaping i fremtiden, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Blant annet er klimasats-ordningen ute av budsjettet, en ordning som har ført til en rekke nye innovasjoner og tiltak i alle landsdeler. Sammen med storbynettverket uttalte Bærum kommune, etter budsjettforslaget i fjor, at klimasatsmidlene må økes. Det ble lagt inn av Stortinget, nå opplever vi at regjeringen foreslår at det tas helt bort, det er skuffende. Vi har 21 klimasats prosjekter i Bærum kommune i tråd med vår klimastrategi. Med dette budsjettforslaget føles det nesten som at landet skal “stå stille” neste år, fra et kommuneperspektiv, uttaler Hammer Krog.

Lisbeth Hammer Krog - Foto Elena Garm
Foto Elena Garm

Regjeringen setter av penger til å videreføre prosjektet E16 Bjørum–Skaret. Det skal bygges om lag 8,4 kilometer ny firefeltsvei. I tillegg bygges det en tunnel på om lag 3,4 kilometer under Sollihøgda og en tunnel på om lag 0,8 kilometer under Bukkesteinshøgda. Anleggsarbeidene startet i 2021, og det er planlagt at strekningen skal åpne for trafikk i 2025.Prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta videreføres. Strekningen på totalt 4,4 kilometer får to ordinære kjørefelt og ett kollektivfelt i begge retninger. Det planlegges videre en diagonal mellom Gjønnes og E18, ny forbindelse til Fornebu i Bærum kommune, og sammenhengende sykkelvei langs hele strekningen. Regjeringen setter også av noe penger på arbeider med reguleringsplaner på strekningene E18 Ramstadsletta – Slependen–Nesbru. - Jeg må innrømme at jeg er skuffet over signalet fra Staten om at E18 fra Ramstadsletta til Nesbru er langt nede på prioriteringslisten. Men jeg noterer meg at Statsbudsjettet setter av noe penger til videre reguleringsarbeid for strekningen, og vi skal jobbe utrettelig videre for å gjøre Regjeringen oppmerksomme på at dette er en viktig prioritering, og helt nødvendig for at vi i Bærum skal få til en god byutvikling, med god mobilitet og nå våre miljø- og klimamål, sier Lisbeth Hammer Krog.

Vekst i frie inntekter

Regjeringen foreslår en realvekst i de frie inntektene på cirka 5,1 mrd. til kommunene, som skal dekke kommunens økte demografi- og pensjonskostnader. Videre er veksten i de frie inntektene begrunnet med satsing på psykisk helse og rus med 150 mill. og 40 mill. til helsestasjon og skolehelsetjenesten. - Noe av veksten av de frie midlene til kommunene til psykisk helse og rus (150 millioner kr) og helsestasjon/skolehelse (40 millioner kr). Midlene er begrunnet med behovet for flere lavterskeltilbud innen rus og psykisk helse. Dette er grep vi er godt i gang med i Bærum, som skal sikre at folk får tidlig hjelp raskt, forteller Hammer Krog.

Viktig med prioriteringer.

Veksten i kommunesektorens frie inntekter er som varslet i kommuneproposisjonen i mai, med et tillegg for høyere pensjonskostnader enn ventet. Presset på kommunale tjenester øker sterkt. Viktige tjenester som skole, helse og omsorg er også blitt dyrere for kommunene. Derfor er veksten nødvendig, men mange kommuner vil få en stram økonomi også neste år. Foreløpige beregninger viser at regjeringens forslag til statsbudsjett gir en negativ økonomisk effekt for Bærum sammenlignet med Kommunedirektørens forslag til handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2024–2027 (BØP 2024–2027). Dersom Regjeringens anslag stemmer, vil kommunens økonomiske handlingsrom reduseres med størrelsesorden 100 mill. Det underbygger viktigheten av sterkere prioriteringer og mer målrettet ressursbruk som omtalt i Kommuneplan 2024–2027. I det økonomiske opplegget i Kommunedirektørens forslag til økonomiplan er det lagt opp til en høyere vekst i de frie inntektene enn hva regjeringen legger opp til i forslaget til Statsbudsjett 2024. Kommunedirektøren budsjetterer med både høyere skatteinntekter og rammetilskudd, sammenlignet med anslagene i statsbudsjettet. Historisk har nasjonale skatteanslag ligget noe lavere enn faktisk skatteinntekt. Kommunedirektøren legger ikke opp til å endre skatteanslaget for Bærum.

Redusert maksimalpris for en barnehageplass fra 3 000 kroner til 2 000 kroner

Den maksimale foreldrebetalingen i barnehagen blir videreført på 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2024. Fra 1. august 2024 blir foreldrebetalingen redusert til 2 000 kroner per måned. - I en tid der hverdagskostnadene øker for alle er det positivt at regjeringen vil kutte makspris i barnehage til 2000 kr i måneden. Dette kan bidra til en litt mindre stram økonomi for barnefamiliene, og åpne for at flere barn kan delta, sier Lisbeth Hammer Krog.