Pressemelding fra Bærum kommune om Statsbudsjettet 2020: Kommunebudsjett med forbehold

Kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2,0 milliarder kroner der kommunene får 1,6 mrd. kr.

I tillegg er 1,9 mrd. kr satt av for å kompensere for skattesvikt. Holdes det særskilte tillegget utenom, legges det nå opp til en reell vekst i de samlede inntektene på 1,7 mrd. kr. Dette tilsvarer en reell vekst på 0,3 pst.

Det er usikkerhet knyttet til kommunebudsjettet fordi regjeringen har lovet å legge frem to tilleggsproposisjoner om Covid-19 i november. I Bærum er det også stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen.

– Vi merker oss at kommunalministeren lover at alle nødvendige Covid-19 utgifter skal dekkes, enten det er i helsesektoren eller skolen. Det er viktig for oss, slår ordfører Lisbeth Hammer Krog fast.

Gledelig kultursatsing

Dans Sørøst-Norge ved Bærum kulturhus er inne på statsbudsjettet fra neste år med 2,3 millioner kr.  

– Dette er svært gledelig og gjør det mulig for Dans Sørøst-Norge å styrke sitt samarbeid internasjonalt, så vel som regionalt og nasjonalt, sier Hammer Krog.

I tillegg foreslår regjeringen å øke tilskuddet til Henie Onstad kunstsenter med 0,5 mill. kr til museets arbeid med mangfold og inkludering. Kunstsenteret mottar dermed 14,1 mill. kr i statsstøtte.

– Det er også gledelig at det bevilges ytterligere stimuleringsmidler til kunst- og kulturarbeidere, en gruppe som sliter hardt i på grunn av Covid-19, sier Hammer Krog.

Opptrapping psykisk helse

Det foreslås at 100 mill. kr av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnes med en satsing på barn og unges psykiske helse, i sammenheng med Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. I tillegg foreslås en videreføring av tiltaket som sikrer at sårbare elever kan ta igjen tapt læring, og bevilger 170 mill. kr til dette i 2021.

– Det er et godt signal at opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse videreføres, understreker Hammer Krog.

Frivillighet og idrett styrkes

Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 milliarder kroner til frivillighet og idrett, i form av stimuleringsmidler innrettet med en varighet på et halvt år inn i 2021.

Hensikten er å gi insentiver til å utvikle og gjennomføre arrangementer og aktiviteter som er tilpasset smittevernsituasjonen. Det vil også gis støtte til gjennomføring av større publikumsarrangementer innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

–  Dette er positive bidrag til frivillighet og idrett, og vil gi forutsigbarhet og fleksibilitet for planlegging og gjennomføring av aktivitet, sier ordføreren.

Mye positivt innen samferdsel

Regjeringen foreslår midler for å sikre anleggstart for E18 Lysaker-Ramstadssletta ved årskiftet 2020/2021. Det er også satt av midler for å videreføre planarbeidet for neste etappe av E18 gjennom Sandvika, Ramstadsletta-Slependen.

– Det er svært gledelig at viktige og fremtidsrettede samferdselssatsinger nå kan bli igangsatt. Det gjelder første etappe av ny E18 med lokalveier som planlegges ferdig i 2028, og det gjelder planlegging av videreføringen av E18 gjennom Sandvika, sier Lisbeth Hammer Krog. Hun viser også til at det foreslås 890 mill. kr til Fornebubanen i Oslo og Bærum.

Regjeringen foreslår å bruke statlige midler til å videreføre utbyggingen av E16 fra Bjørum til Hole, med planlagt åpning i 2025. I tillegg er det satt av midler innenfor Oslopakke 3 for å ferdigstille lokalveinettet etter utbyggingen fra Sandvika til Wøyen.

Midler til Akson

Regjeringen foreslår 93 mill. kr til felles kommunal journalløsning og 189 mill. kr til samhandlingsløsningen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

– Jeg berømmer viljen til å satse på løsninger for kommunal sektor som vil gi direkte effekt til innbyggernes beste, sier Hammer Krog.

Bærum har gitt tilslutning til intensjonserklæringen. – For Bærum er dette et viktig element i utviklingen av fremtidens kommune, fastslår ordfører Lisbeth Hammer Krog.