Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 inneholder en rekke positive tiltak særlig på samferdselssiden.

Regjeringen legger opp til en reell vekst i samlede inntekter for kommunesektoren på  3,4 mrd. kroner i 2017. Veksten i frie inntekter er anslått til 4 mrd kroner. 

Kommuneøkonomien for Bærum

Bærum kommunes frie inntekter for 2017 anslås til om lag 7,25 mrd kroner, som innebærer en vekst på om lag 47 mill i forhold til rådmannens forslag til Handlingsprogrammet 2017-2020. Veksten skyldes i hovedsak økt skatteanslaget for landet og har et høyere anslag for lønnsvekst.

- Dette er et godt budsjett for Bærum og positivt med en økning i frie inntekter. Vi er tilfreds med å få 9 mill kroner til tidlig innsats.  Samtidig er det en bekymring knyttet til ny finansieringsmodell for tjenester til særlig krevende brukere og enslig mindreårige asylsøkere, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Viktige samferdselssignaler

Ny E18
- Vi konstaterer med tilfredshet at det i statsbudsjettet for 2017 er midler til oppstart av reguleringsplanarbeid for E18 på strekningen Ramstadsletta – Slependen. Det er også satt av 200 mill til videre grunnerverv på første del av strekningen.  Vi forutsetter at grunnerverv kan gå så raskt og smidig som mulig, og ikke bremser fremdriften, understreker Hammer Krog.

Fornebubanen
Det er satt av 50 millioner kroner som et statlig tilskudd til videre planlegging av Fornebubanen innenfor den såkalte 50/50-ordningen. Fornebubanen fra Fornebu til Majorstuen blir 8,3 kilometer lang, med 3,1 kilometer i Bærum og 5,2 kilometer i Oslo. Banen skal føres inn på det ordinære T-banenettet ved Majorstuen. Oslo kommune arbeider med å etablere en etat som skal være utøvende byggherre. Det tas sikte på at etaten skal være operativ fra 1. januar 2017, og i første omgang sette i gang et forprosjekt som vil være grunnlag for investeringsbeslutningen i Oslo bystyre og Akershus fylkesting.

E16 og Ringeriksbanen
Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til E16 Bjørum – Skaret i Bærum og Hole kommuner. Prosjektet omfatter bygging av en ny firefelts vei. Det skal bygges en tunnel under Sollihøgda, og en tunnel under Bukkesteinshøgda. Det er også satt av midler til planlegging av Ringeriksbanen gjennom Sandvika.

Investeringstilskudd – viktig delseier

Regjeringen har modifisert forslaget om å endre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgssplasser etter påtrykk fra blant annet Bærum.

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å endre investeringstilskuddet, slik at det kun gis støtte til prosjekter som øker det totale antallet plasser i en kommune fra og med 2021. Det legges opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i budsjettene frem til 2020.

Den justeringen regjeringen nå gjør er viktig for Bærum, det betyr at vi får lengere tid på nødvendig oppgradering.  Rådmannen vil komme tilbake til nærmere beregninger og konsekvenser.