Regjeringen har godkjent Byvekstavtalen for Osloområdet. 27. november signeres avtalen formelt. Bærum kommune er, sammen med Viken fylkeskommune, Oslo, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner, invitert til signering.  

– I dag tiltrer staten byvekstavtalen som sikrer over åtte milliarder statlige kroner til Fornebubanen. I starten av november var det markering av anleggsstart og første spadetak for E18 vestkorridoren. Nå faller alle de viktige samferdselsbrikkene på plass! Sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.  

Byvekstavtalen er siste byggestein i det kompliserte plan- og avtaleverk som til sammen sikrer Fornebubanen.

Bærum ble våren 2018 invitert til å delta i forhandlingene om en byvekstavtale for Osloområdet. En fremforhandlet avtale ble signert 26. juni 2019, og avtalen ble lokalpolitisk behandlet samme høst. Kommunestyret i Bærum godkjente byvekstavtalen 27. november 2019. Siste ledd var regjeringens behandling. 

– Dette er en viktig avtale for samfunnsutviklingen i Bærum, som gjør at vi kan gjennomføre en bærekraftig byutvikling på Fornebu, Høvik og i Sandvika, sier Hammer Krog.  

– Årsaken til at regjeringen har ventet med å skrive under avtalen, var jo som kjent at det ikke forelå noen avklaring om E18. For oss i Bærum var hele tiden koblingen mellom E18 og Fornebuutviklingen helt sentral, og vi støttet statsråd Hareides klare stemme i denne saken, sier ordføreren.  

Bakgrunn:  

Prisen for Fornebubanen er nå beregnet til 16, 2 mrd. kroner. Partene har forpliktet seg til å se på innsparingstiltak, blant annet en annen løsning på Skøyen stasjon som kan gi en besparelse på 1,1 mrd. kroner, samt redusere fremdriftsusikkerhet. Statens bidrag er satt til 50 prosent, etter innsparing. 

Byvekstavtalen erstatter gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale. Avtalepartene er Staten ved Samferdselsdepartementet (SD) og Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), Viken fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo.  

Byvekstavtalens overordnede mål er nullvekstmålet – å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Avtalen skal også bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettstedssentre.