Vil du være meddommer for perioden 2021-2025? Fristen for å melde seg som meddommer i Bærum kommune går ut 9. april 2020.

Bærum kommune har behov for flere meddommere som sammen med juridisk fagdommere er med på å ta avgjørelser i rettsaker. Dette er en viktig samfunnsoppgave hvor nettopp du kan få muligheten til å gi domstolen en demokratisk forankring. Det er et alminnelig rettsprinsipp at man skal dømmes av sine likemenn. Derfor har meddommerne en viktig rolle i rettssystemet. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at borgerne har medbestemmelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved å dømme i blant annet straffesaker.

Les mer om meddommerordningen og hva det vil si å være meddommer her. 

Bærum kommune trenger:

 • 482 meddommere til lagmannsretten (241 kvinner og 241 menn)
 • Ca. 334 meddommere til tingretten (167 kvinner og 167 menn)
 • 6 meddommer til Akershus og Oslo jordskifterett
 • 43 skjønnsmedlemmer til tingretten og lagmannsretten

Kort om oppgaven som meddommer

 • Du skal dømme i enkeltsaker sammen med andre meddommere og fagdommere.
 • Du antas å bli innkalt én til tre rettssaker i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.
 • Du har møteplikt. Ved noen tilfeller kan du få fritak fra å møte, for eksempel ved sykdom eller om viktige oppgaver og plikter blir forsømt.

Hvem kan være meddommer?

Folkeregistrerte i Bærum som er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.21 som snakker og forstår norsk. Du må være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene.

For meddommere til jordskifteretten er det ønskelig med personer som i tillegg har fagkompetanse innen et eller flere av følgende fagområder:

 • Eiendomsverdi (for eksempel eiendomsmegler eller takstmann).
 • Plan og bygningsrett (for eksempel reguleringsarkitekt eller saksbehandler fra offentlig forvaltning).
 • Bygg og anlegg (særlig med tanke på veibygging, men også annen kommunalteknikk).
 • Jord- og skogbruk.

For skjønnsmedlemmer er det ønskelig med personer som i tillegg har fagkompetanse innen et eller flere av følgende fagområder:

 • Ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom
 • Plan- og reguleringsprosesser
 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Økonomi, revisjon og regnskap

Opplæring og betaling

Meddommere får opplæring og det er vanligvis fri fra jobb for å utføre vervet. Det gis erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. De som ikke er i et ansettelsesforhold får 250 kroner pluss reiseutgifter pr. oppmøtedag.

Hvem oppnevner? 

Det er Kommunestyret i Bærum som oppnevner meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.
Forslag til skjønnsmedlemmer oversendes fra kommunen for oppnevnelse i fylkestinget.

Alle velges for fire år i perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.