Kommunedirektøren nedsatte en gruppe for å gjennomføre en intern gjennomgang av situasjonen ved Vallerhjemmet. Rapporten fra gjennomgangen og kommunedirektørens oppfølging er nå lagt frem til politisk behandling - i Biom 3. juni, formannskapet 10. juni og kommunestyret 17. juni.

Leder for arbeidet med gjennomgangen, Helen von Quillfeldt, presenterte sluttrapporten for formannskapet 27. mai. Arbeidsgruppen legger i rapporten frem flere forslag.

Sluttrapport: Intern gjennomgang Vallerhjemmet 

Arbeidsgruppens leder Helen von Quillfeldts presentasjon for formannskapet 27. mai.

Kommunedirektøren vil umiddelbart nedsette et arbeid ledet av kommunedirektøren ved kommunaldirektør for velferd. Gruppen vil bestå av representanter fra medarbeidere, ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste. Oppgaven er å systematisere, prioritere og utarbeide en plan for iverksetting av tiltak.


Følgende hovedområder vil ha spesielt fokus i det videre oppfølgingsarbeidet:

  • Strategier for å rekruttere og beholde viktig fagpersonell, særlig sykepleiere.
  • Strategier for å rekruttere tjenesteledere og avdelingsledere, samt lederutvikling, lederstøtte og tydeliggjøring av lederroller ute i virksomhetene.
  • Langsiktig oppfølging av de berørte pasienter, pårørende og medarbeidere på Vallerhjemmet.
  • Sikre bedre systemer for at rutiner og retningslinjer er kjent, blir fulgt opp og etterlevd i praksis.
  • Tydeligere beslutningsstrukturer.