Skuffende beslutning om plassering av RSA – uheldig og unødvendig.

Bærum kommune har mottatt Helse- og omsorgsdepartementets beslutning om plassering av ny regional sikkerhetsavdeling (RSA) – på det såkalte sør-alternativet på Ila.  Bærum kommune har samarbeidet med Helse sør øst HF for å finne en god løsning med lokalisering i nord.

- Jeg er svært skuffet over regjeringens beslutning, fordi den både er uheldig og unødvendig. Det er uheldig å bygge anlegget i sør, rett foran et bolig- og nærmiljø. Det er også unødvendig fordi vi var i ferd med å finne et akseptabelt alternativ nord for fengelsanlegget, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Statens løsning vil medføre en stor bygningsmasse plassert rett foran et boligfelt med 32 boliger. Kommunen arbeidet aktivt for å bygge anlegget nord for dagens fengselsanlegg.  Det ville gi en mer tilbaketrukket plassering, ikke belaste boligmiljøet og også gi større armslag, sier ordføreren. Hun legger til at etablering av RSA i nord ville kunne bidra til å muliggjøre ombygging av et mer kompakt og støysvak skytteranlegg.

- Som kommune må vi ta statens beslutning til etterretning, men jeg vil raskt ta opp muligheter for avbøtende tiltak, slår ordføreren fast. Dette handler blant annet om at staten går i dialog med berørte naboer. Et annet viktig tema er  forbedring av støyforholdene på Løvenskioldbanen. I tillegg er det påkrevet å forbedre adkomst herunder etablere nye gang og sykkelveier.

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet