Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt alle landets grunnskoler  for å finne hvilke skoler som bidrar mest og minst til elevenes læring. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, er publisert 19. januar 2017. 

Skolebidraget er det resultatet skolene i kommunene ville fått dersom elevenes familære bakgrunn var lik for alle skoler. SSB skriver: En lang rekke studier fra ulike land og tidsperioder har vist at elevers familiebakgrunn, for eksempel foreldrenes utdanning, har betydning for hvor godt elevene gjør det på skolen. Det er forskjeller i elevsammensetningen mellom skoler i Norge, og det er viktig å ta hensyn til dette når vi ønsker å si noe om hvor mye skoler bidrar til elevenes læring, relativt til andre skoler. Selv om en skole har et svakt gjennomsnittsresultat på for eksempel skriftlig eksamen på 10. trinn trenger ikke det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring.

Bærums-resultat

Kommunene er vurdert ut i fra en skala med utgangspunkt i ett gjennomsnitt på 3,4 poeng. Gjennomsnittstall for alle klassetrinn i grunnskolen i Bærum for perioden 2010 – 2015 er 3,5. Tallmaterialet indikerer at bærumsskolen løfter elevene sine spesielt de første fire årene.

Grunnskoleavdelingen legger frem en analyse av bærumsskolene på bakgrunn av SSB-materialet fredag 20. januar.