Skolebehovsanalysen er en del av grunnlaget for videre utredning og prosjektering av skoleprosjekter. Den endelige planen for utvidelser og nye skolebygg fastlegges ved behandling av kommunens budsjett og økonomiplan.

Den videre planleggingen av skolene skal skje med utgangspunkt i følgende føringer:

 • Det bygges en ny 3-parallell skole på Ballerud. Skolen står klar til skolestart 2025.
 • Nye Sandvika barneskole skyves til tidsrommet 2030-2032 grunnet en noe senere elevstallvekst enn tidligere antatt. Den nye skolen skal brukes som kombinert barne – og ungdomsskole, og utvidelsen av Bjørnegård ungdomsskole kan dermed skyves til 2038 (som anslått i LDIP 2021-2040). Endelig plassering av ny barneskole i Sandvika fremmes i egen sak tidlig i analyseperioden.
 • Nye Tårnet ungdomsskole skal stå klar i løpet av første kvartal 2027 og tas i bruk fra skolestart samme år. Kommunedirektøren vurderer muligheten for å ferdigstille Tårnet ungdomsskole til skoleåret 2026/2027. Skolen bygges som en ungdomsskole uten spesiell tilrettelegging for barnetrinnet.
 • Det legges fram egen sak om hvordan tilbudet for ungdomstrinnet på Fornebu skal organiseres når Tårnet ungdomsskole står klar. Tårnet ungdomsskole til skoleåret
  2026/27.
 • Kommunedirektøren bes fremme sak der det i tillegg til å benytte Oksenøya skole til å avlaste ungdomstrinnet på Fornebu fra tidligst skoleåret 23/24 og så lenge skolen har kapasitet, utredes om det er mulig å anlegge midlertidig kapasitet ved Hundsund ungdomsskole med eksempelvis paviljonger.
 • Kommunedirektøren skal følge elevtallsutviklingen på Fornebu tett. Det skal sørges for et godt tilbud til ungdomsskoleelevene frem til Tårnet skole står klar.
 • Det er på sikt behov for ny ungdomsskole i Østre Bærum. Dette  ligger så langt frem som 2040 eller senere. Det er usikkerhet knyttet til tidspunkt og dette vil følges opp i rullering
  av skolebehovsanalysen om to år.

Skolekretsjusteringer ved skolene Levre og Emma Hjorth vedtas som de er foreslått i tilleggsnotatet om utsettelse av Sandvika barneskole. Kretsjusteringen vil tre i kraft fra skolestart 2023.

Skolekretsjusteringer ved skolene Storøya/Oksenøya og Snarøya vedtas som de er foreslått i tilleggsnotat om forsinkelse av Tårnet ungdomsskole. Kretsjusteringen vil tre i kraft fra skolestart 2023.

Kommunedirektøren blir bedt om å sørge for følgeforskning eller evaluering av utviklingen i store skoler, erfaringer med resultater, lærernes arbeidsmiljø, elevenes læringsmiljø og trivsel
sammenliknet med forholdene i mindre og mellomstore skoler. Om store skoler medfører mer mobbing bør også inngå. Resultater fremlegges innen utgangen av denne kommunestyreperioden 2019-2023. Slik forskning og evaluering bør videreføres i årene
som kommer.