Kommunestyret 20. juni behandlet skolebehovsanalysen for perioden 2017-2018 og konsept for fremtidige skoler i Bærum.

Kommunestyret vedtok at skolebehovsanalysen legges til grunn for videre utredning og prosjektering av skoleprosjekter.

Den videre planlegging av endringer av skoleanleggene skal skje med basis i følgende nye føringer:

 1. Det bygges ny 4- parallell barneskole i Sandvika.

 2. Bjørnegård ungdomsskole utvides til 9- parallell. Skolen skal ha 5- parallell kapasitet frem til utvidelsen. Behov for tiltak avklares.

 3. Planlegging av ny 4- parallell barneskole på Ballerud videreføres, med sikte på ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026. Elevtallsutviklingen følges tett.

 4. Lokalisering av ny ungdomsskole i sør-østre Bærum avklares i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.

 5. Det etableres en samlet lokalisering for Bryn og Hammerbakken skole i nytt skoleanlegg på Bryn. Skoleanlegget Hammerbakken fristilles til andre formål fra det tidspunkt nytt skoleanlegg på Bryn er etablert. Behovet for nærmiljøanlegg i Løkenhavna avklares og søkes ivaretatt når fremtidig bruk av anlegget fastsettes.

  Rådmannen bes utbedre skoleveien fra Løkenhavna til Bryn skole slik at det blir en sikrere skolevei enn i dag. Rådmannen bes initiere et innbyggersamarbeid for å se på fremtidig bruk av tomten. Samlet lokalisering trer i kraft fra det tidspunkt nye Bryn skole er ferdig og klar til å ta imot alle elevene.

I tillegg skal det legges frem egne saker om løsning for å møte rehabiliteringsbehov ved ungdomsskolene Hauger og Gjettum, utvidelse av Eiksmarka barneskole og rehabiliterings- og kapasitetsbehov ved ungdomsskolene Hosletoppen og Østerås, nord i Østre Bærum. Den siste saken skal belyses ut ifra at Hosletoppen skole og Østerås skole forblir to selvstendige ungdomsskoler.

Kommunens forskrift for skoletilhørighet (inntaksområder, prioriteringsregler med videre) endres slik det fremgår av analysedokumentet. Det bes om en fremtidig evaluering av både positive og negative erfaringer med de store skolene i Bærum.

Fremtidens skoleanlegg

Hovedmål:

 1. Skoleanlegg som gir trivsel og læring, gode arbeidsplasser og fagmiljø.
 2. Skoleanlegg som et samlingspunkt for nærmiljøet og som kan ivareta behov innenfor blant annet frivillighet, kultur og idrett.
 3. Trygge og fremtidsrettede bygg; klimaklokt, digitalisert og fleksibelt.

Åtte innsatsområder for bærumsskolene

 • skoleanlegg for dagens og fremtidens skoler
 • en variert og bærekraftig skolestruktur som gir solide fagmiljø og effektiv skoledrift
 • uteområder med god kvalitet
 • skolen som lokalmiljøets møtested
 • trygge skoler
 • fleksible skolebygg og fleksibel skolekapasitet
 • bygge digitalisert, klimaklokt og energigjerrig
 • riktige løsninger i et livsløpsperspektiv