Rådmannen foreslår å utsette beslutning om ny ungdomsskole i østre Bærum for å utrede saken videre og gjennomføre innbyggerinnvolvering i lokalsamfunnene rundt Hosle og Østerås. Rådmannen foreslår at Bryn og Hammerbakken skole samles i nytt skoleanlegg på Bryn, og opprettholder et utendørsanlegg.

– Høringsinnspillene viser at foreldre ser svært ulikt på spørsmålet om lokalisering av skoletilbudet for ungdommene Hosle og Østerås. Det foreligger tre ulike alternative løsninger, og det er viktig å komme i dybden av det som er fordeler og ulemper med de ulike alternativene. Jeg mener derfor  at det er nødvendig å sikre en bedre involvering og medvirkning fra foreldre, medarbeidere  og elever som berøres i østre Bærum, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Elevprognosen viser at det først er i 2027 det er behov for økt skolekapasitet på ungdomstrinnet i i østre Bærum.

Bryn og Hammerbakken

Rådmannen har registrert at det har vært et stort engasjement for å bevare Hammerbakken. Samtidig ser vi at en stor andel foreldre i FAU og skolens medarbeidere støtter forslaget om samlet lokalisering av Bryn og Hammerbakken skole i nytt skoleanlegg på Bryn. Videre er skolene allerede organisert som en enhet. Rådmannen legger til grunn at behovet for utendørs nærmiljøanlegg i Løkenhavna må avklares og søkes ivaretatt når fremtidig bruk av anlegget fastsettes.

Andre skoleanlegg

Den videre planlegging av endringer av skoleanleggene skal skje med basis i følgende nye føringer:

  1. Det bygges ny 4- parallell barneskole i Sandvika. Endelig plassering avklares i forbindelse med 2. gangs behandling av kommuneplanens arealdel.
  2. Bjørnegård ungdomsskole utvides til 9- parallell. Skolen skal ha 5- parallell kapasitet frem til utvidelsen. Behov for tiltak avklares.   
  3. Planlegging av ny 4- parallell barneskole på Ballerud videreføres, med sikte på ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026. Elevtallsutviklingen følges tett. 
  4. Lokalisering av ny ungdomsskole i sør-østre Bærum avklares i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.
  5. Det etableres en samlet lokalisering for Bryn og Hammerbakken skole i nytt skoleanlegg på Bryn. Skoleanlegget Hammerbakken fristilles til andre formål fra det tidspunkt nytt skoleanlegg på Bryn er etablert. Behovet for utendørs nærmiljøanlegg i Løkenhavna avklares og søkes ivaretatt når fremtidig bruk av anlegget fastsettes.

 Les rådmannens forslag etter høringen.

Les hele saken.