Kommunen har i dag ca. 16 500 barn i grunnskolealder. I 2025 vil dere være 1 700 flere barn i denne aldersgruppen enn i dag! I 2035 vil det være 3 800 flere enn i dag!

Forslag til Skolebehovsanalyse 2016-2025 gir en overordnet oversikt over forventet behov for skoleplasser for den kommunale grunnskole. Det fremgår også hvordan kommunens skolekapasitet bør bygges ut for å dekke skolebehovet i de ulike delene av kommunen. 

Saken sendes ut på høring med frist 17. desember 2015.

Les høringssaken.

Følgende strategiske grep har vært i fokus i arbeidet:
  • Utnytte kapasitet i eksisterende skoleanlegg (herunder justere inntaksområder)
  • Utvide eksisterende skoleanlegg (permanent eller midlertidig)
  • Bygge nye skoler
  • Etablere større og mer effektive enheter (herunder slå sammen eksisterende skoler)
  • Erverve tomter til fremtidige skolebygg

Fokusområdene

SANDVIKA-VØYENENGA
Store utbyggingsplaner i Sandvika sentrum og områdene rundt 
Anbefalinger:
Hovedgrep 1: Økt kapasitet for Levre skole og endre inntaksområder 
Hovedgrep 2: Utvide Emma Hjorth skole 
Hovedgrep 3: Ny skole for barnetrinnet i Sandvika 
Hovedgrep 4: Utvide Bjørnegård skole 
FORNEBU OG SNARØYA 
Anbefalinger:
Hovedgrep 1: Sikre skolekapasitet også ved eventuelt høyere boligtall
Hovedgrep 2: Etablere Oksenøya grendesenter 
ØSTRE BÆRUM NORD 
Mange planer og initiativ til boligbygging 
Anbefalinger:
Hovedgrep 1: Utrede og eventuelt utvide de eksisterende barneskolene
Hovedgrep 2: Ny skole på Fossum avgrenses til barnetrinnet 
Hovedgrep 3: Redusere inntaksområdet til Østerås skole 
ØSTRE BÆRUM SØR 
Mange planer og initiativ til boligbygging
Anbefaling:
Hovedgrep 1: Ny barneskole på Ballerud 
Hovedgrep 2: Redusere inntaksområdene til skolene Høvik og Høvik Verk 
Hovedgrep 3: Redusere inntaksområdet til Haslum skole 
BÆRUMS VERK-LOMMEDALEN 
Redusert antall elever i området.
Anbefaling:
Hovedgrep 1: Slå sammen skolene Lesterud og Bærums Verk og endre inntaksområder
RYKKINN 
Anbefalinger:
Hovedgrep 1: Etablere en felles skole for ungdomstrinnet på Rykkinn
Hovedgrep 2: Redusere inntaksområdet til Rykkinn (Berger) skole 
Hovedgrep 3: Belset, endre metode for elever fra Bryn og Hammarbakken skole