Formannskapet 13. februar vedtok å i gangsette et planprogram for Sandvika sjøfront.

Rådmannen bes igangsette arbeid med plan og program for utviklingen av Sandvikas sjøfront.

Formannskapet stiller en rekke krav til det videre arbeidet:

  • Planprogram og reguleringsplan for masseutfylling ved Lakseberget, må inkludere en uavhengig utført vurdering av de miljømessige konsekvensene av masseutfyllingen. 
  • Planprogrammet må avklare overordnede premisser og fastlegge videre prosess for planleggingen av sjøfronten i Sandvika, inkludert en avklaring av sikret rett for allmennheten til området.
  • Det opprettes et uavhengig utvalg bestående av fagfolk med kompetanse innen områder som byutvikling, landskapsarkitektur, miljø og samferdsel. Utvalget inviteres til å komme med ideer og gi innspill til kommunens arbeid med arkitektkonkurranse/ parallelloppdrag for Sandvika sjøfront bl.a. gjennom deltakelse på oppstartsseminar, midtveisseminar og sluttseminar, og til å samlet eller enkeltvis gi innspill til planarbeidet. Rådmannen bes om å komme tilbake med forslag på personer og tidsplan for arbeidet.

    Utvalget vurderer mulighetene for at lokalvei kan gå i tunnel / kulvert / under lokk etc. hele eller deler av planområdet.
  • Planprogrammet må inneholde konsekvensutredning av masser som fylles i sjøen. Konsekvensutredningen må beskrive ulike tiltak og/eller alternativer for å unngå all form for plast, microplast, sprengtråder eller andre fremmedelementer som følger med massene når de dumpes i sjøen. Planprogrammet må også beskrive konsekvensene for det marine mangfoldet, hvordan utfyllingen kan påvirke dyrelivet og de naturlige strømningene i sjøen.