Formannskapet 16. november ga sin tilslutning til å fortsette planleggingen av tre byggeprosjekter på Rykkinn.

De tre Rykkinn-byggene Rykkinnhallen, Berger sykehjem og Berger barnehage skal få nybygg. 

Rykkinnhallen

Rykkinnhallen er en todelt idrettshall bestående av hall A og hall B. Hall B er oppført i 1974, mens tilbygg av hall A og mellombygg ble gjort i 1992/1993. Bygningsmassen er på totalt 3039 kvm, og det er antatt ca. 150 000 brukere i løpet av ett år.

Formannskapet vedtok at Rykkinnhallen blir et nybygg og at hallen skal etableres med takhøyde som gjør hallen egnet for cheerleading. 

Hall B planlegges bygd først og ferdigstilles samtidig som nye Eineåsen skole tas i bruk, beregnet til januar 2024. Det tilrettelegges for at Hall A kan benyttes under byggeperioden.

Berger barnehage

Nye Berger barnehage skal samlokaliseres med nye Berger sykehjem. Planleggingsfasen kan nå starte med utgangspunkt i ombruk/gjenbruk av konstruksjoner. 

Dagens barnehage på Berger har ca 100 barnehageplasser fordelt på to eldre bygg. De to bygningene erstattes av ett nybygg med en mer kompakt bygningsform og god kontakt med utearealer. Kapasiteten vil økes med ca. 50 plasser for å kunne dekke noe av kapasitetsbehovet i området Rykkinn.

Kommunedirektøren kommer tilbake med sak om fastsettelse av prosjektets rammer (BP3), før kontraktsinngåelse for entreprise på bygging av Berger sykehjem og Berger barnehage.

Berger sykehjem

Nye Berger sykehjem skal samlokaliseres med Berger barnehage. 2. Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase basert på
ombruk/gjenbruk av konstruksjoner (betong mm). 

Kommunedirektøren bes i planleggingsfasen innarbeide base for hjemmebaserte tjenester og et bredere tilbud til hjemmeboende eldre på Rykkinnområdet i prosjektet.

Kommunedirektøren kommer tilbake med sak om fastsettelse av prosjektets rammer (BP3), før kontraktsinngåelse for entreprise på bygging av Berger sykehjem og Berger barnehage.