Ringeriksveien 283 er ikke omregulert fra LNF-formål. Tomten skal fremdeles være avsatt til grøntområde og er ikke tiltenkt boligformål.

I en rekke medieoppslag om Ringeriksveien 283 kan det skapes et inntrykk av at eiendommen er omregulert til boligformål.

Bærum kommune vil presisere at det aldri har vært aktuelt å omregulere denne eiendommen fra LNF-formål til boligformål. Tomten skal fremdeles være avsatt som grøntområde, beliggende inntil vassdraget som renner forbi i nærheten.

- Eiendommen er for en periode på tre år stilt til disposisjon for midlertidige boliger for rusavhengige. Den midlertidige perioden ble i sin tid redusert fra fem til tre år, for å understreke midlertidigheten, sier leder i Planutvalget, Ole Kristian Udnes.

En prisfastsettelse – da kommunen kjøpte tomten - basert på LNF-formål, er derfor overenstemmende med det formål eiendommen vil bli benyttet til i fremtiden