Resultatene fra Bærum kommunes første juniorversjon av Ungdata-undersøkelsen viser at barn og unge i alderen 10 – 12 år trives godt, er fornøyd med foreldre og venner, og har fortrolig vennskap.

Ungdata Junior 2017

- Viktig å sikre at alle blir inkludert

Resultatene fra Bærum kommunes første juniorversjon av Ungdata-undersøkelsen viser at barn og unge i alderen 10 – 12 år trives godt, er fornøyd med foreldre og venner, og har fortrolig vennskap. Undersøkelsen avdekker også at sosial bakgrunn gir utslag på noen områder; blant annet deltakelse i organiserte aktiviteter, tilfredshet med familie og opplevelse av trygghet. Resultatene fra undersøkelsen inngår i arbeidet med tidlig innsats for barn og unge i Bærum.

Ungdata junior 2017

Undersøkelsen, som er den første av sitt slag i landet, er gjennomført på oppdrag fra Bærum og Asker kommuner. Den ble initiert av Barne- og ungdomstjenesten med ønske om mer informasjon for å målrette tjenestene innen helse og fritid. Kommunene ønsket å lytte til barna som står midt mellom barndommen og ungdomstiden. På den måten medvirker 10 – 12-åringene i det systematiske arbeidet for å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. De unge gir tilbakemeldinger om hvordan de opplever hverdagen sin; hva som er viktig for dem, hva de fyller tiden med og hvilke behov de har.

Barn og unge har det bra

10 - 12-åringene i Bærum har det bra med sine foreldre, har en fortrolig venn og føler seg trygge. På samme måte som i ungdomsundersøkelsen, viser resultatene at det viktigste for å være populær er å  være til å stole på.  Barna lever svært aktive liv i fritiden. Åtte av ti barn driver idrett og sport på fast basis. Det er også mange som driver med teater og dans. Det er et lite mindretall som gir uttrykk for at de ikke har det så bra. De barna må følges opp spesielt.

Forskjeller mellom gutter og jenter

Undersøkelsen avdekker kjønnsforskjeller som det er viktig å ta tak i, blant annet er det færre jenter enn gutter som oppgir at de kjeder seg i skoletimene, mens flere gutter enn jenter melder at de har det bra i friminuttene.  Gutter og jenter vurderer sin helsetilstand likt, mens jenter bekymrer seg mer både på skolen og hjemme. Gutter og jenter er i like stor grad med på faste fritidsaktiviter.

Det trengs en landsby for å oppdra et barn

93 prosent av barna opplever å være inkludert i større eller mindre grad, mens sju prosent oppgir å bli stengt ute av andre barn. Noe av dette foregår på skolen, og noe på andre arenaer.  Trusler via nett og mobil skjer sjelden, men likevel er det rundt seks prosent som har opplevd dette. Undersøkelsen bekrefter behovet for tett og godt samarbeid mellom skole, hjem og organiserte aktiviteter.

Veien videre

Handlingsprogrammet for 2018 – 2021 har tiltak for tidlig innsats, å motvirke utenforskap og barnefattigdom, som ett av fem satsingsområder. Resultatene fra undersøkelsen – som gir stemme til 10 – 12-åringene – gir viktig kunnskap til arbeidet med tidlig innsats. 

Ansvar for oppfølging av resultatene er lagt til Barne- og ungdomstjenesten ved stab, helsetjenester for barn og unge og i samarbeid med stab i grunnskoleavdelingen og rektor på den enkelte skole.

Temaet vil bli satt på agendaen til det felleskommunale FAU-møtet, slik at FAU-lederne blir med på å tenke hvordan funnene klokt kan tas videre for foreldrene.