Forslaget til statsbudsjett innebærer strammere rammer for Bærum kommune, sett i forhold til rådmannens forslag til handlingsprogram 2020–2023.

Regjeringen foreslår en realvekst for kommunesektoren på 0,3 prosent i frie inntekter, men 1,3 milliarder kr av realveksten er foreslått omfordelt til sammenslåingskommuner. Det forutsettes også reduserte pensjonskostnader og 0,5 prosent i effektivisering.

Samlet reduseres de beregnede nettoinntektene til Bærum kommune med om lag 60 millioner kr.  

Det er knyttet stor usikkerhet til skatteanslagene både for landet og Bærum kommune.

Tilskudd til ressurskrevende brukere og tjenester

Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for statlige støtte til kommunale tjenester til innbyggere med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelse til 1 361 000 kr.  Dette vil utgjøre en merkostnad for Bærum på ca. 10,5 mill. kr.

Øremerkede tilskudd inn i rammetilskuddet

Sju øremerkede tilskudd foreslås innlemmet inn i rammetilskuddet, i tillegg til lærernormen. Det er blant annet tilskuddene til:  rekruttering av psykologer, dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, tilskudd til habilitering og rehabilitering.

Lærernormen

Lærernormen er innlemmet i rammetilskuddet, men fordeles særskilt i 2020. Det innebærer at Bærum får 61,7 mill. kr. Den økonomiske konsekvensen for 2021 er fremdeles noe uklar.

Samferdselsbudsjettet

Samferdselsbudsjettet positivt for Bærum. Se egen sak.

Andre saker i budsjettet

  • Tak på foreldrebetaling på SFO for 1. og 2.-klassinger. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. til 7. trinn
  • Økt barnetrygd med 3 600 kr per år for barn opp til fylte seks år
  • 400 mill. kr til tilskuddsordning for sykehjem og omsorgsboliger
  • 150 mill. kr til et bedre tilbud til rusavhengige
  • 350 mill. kr til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen. Flere tiltak for å styrke ordningen kommer i en handlingsplan som skal komme våren 2020