Sykefraværet i Bærum kommune forsetter å synke, og i 2015 var fraværet 7,3 prosent.

Sykefraværet viser en positiv trend, og målet på 7,4 prosent i 2015 er nådd. Det langsiktige målet for kommunen er at sykefraværet i 2017 er redusert til 7 prosent. 

- Det er iverksatt en rekke  tiltak for å redusere sykefraværet, blant annet er det etablert et innsatsteam, sier HR-direktør Gunvor Erdal. 

Langtidsfraværet viser en nedgang fra 2014. Korttidsfraværet ligger på samme nivå som i 2014.

Kommunens samlede sykefravær påvirkes mest av utviklingen i pleie- og omsorg i og med at de har flest medarbeidere og nivået er høyest der. - Derfor er det gledelig at den betydelige innsatsen som gjøres i pleie – og omsorgstjenesten for å redusere sykefravær har effekt, sier Gunvor Erdal.