Det er nå ferdigstilt en rapport på luftkvaliteten i Bærum i 2016.

Lokal luftkvalitet er et aktuelt tema, og i Bærum overvåkes luftkvaliteten kontinuerlig med to målestasjoner.

Rapporten i sin helhet kan du lese her (pdf).

Hovedpunktene i rapporten 

  • Det er ikke målt overskridelser av de juridisk bindende grenseverdiene for svevestøv (PM10, PM2,5) eller nitrogendioksid (NO2) i 2016. Det er fare for overskridelser av grenseverdiene ved at det er målt nivåer over øvre vurderingsterskel for døgnmiddel PM10 og årsmiddel og timesmiddel NO2.
  • Konsentrasjonen av PM10, PM2,5 og NO2 er i perioder over luftkvalitetskriteriene og forurensningsnivået medfører dermed en helserisiko. Luftkvalitetskriteriene er helsefaglig fastsatt og viser hvor lave nivåene bør være for at de aller fleste av oss unngår negative helseeffekter. Ved E18 Eilif Dues vei ble det målt høyt forurensningsnivå i 4 prosent av målte timer i 2016, moderat forurensningsnivå i 8 prosent og lavt forurensningsnivå i 88 prosent av tiden. Redusert luftkvalitet er først og fremst et problem i vinterhalvåret. 
  • Veitrafikken er hovedkilden til luftforurensning i Bærum, men vedfyring bidrar også. I tillegg kommer langtransportert forurensning og generell bakgrunnsforurensning. Det er svevestøv og nitrogendioksid som er de viktigste komponentene når det gjelder luftforurensning og helseeffekter. Helsevirkninger oppstår både ved kortvarig høye konsentrasjonsnivåer og ved langvarig eksponering for moderate og lave konsentrasjonsnivåer.
  • Luftkvaliteten overvåkes kontinuerlig ved to målestasjoner i Bærum. Kommunens egen målestasjon startet opp luftovervåkingen på Bekkestua i juni 2016. Målestasjonen stod tidligere ved E16 på Rud, og ble flyttet til Bekkestua grunnet omfattende arbeider med E16. Staten vegvesen drifter en målestasjon i Eilif Dues vei ved E18 på Strand. Svevestøv (partikkelstørrelse PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2) overvåkes. Resultatene presenteres fortløpende på www.luftkvalitet.info
  • Folkehelseloven gir kommunen ansvar for tilsyn med de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet setter juridisk bindende minstekrav til luftkvaliteten. Forskriften legger også et ansvar på kommunen for overvåking av luftkvalitet. Grenseverdiene for svevestøv ble skjerpet fra 1. januar 2016.

Mer om luftkvalitet i Bærum finner du her.