I samarbeid med Oslo politidistrikt har Bærum kommune gjennomført en kartlegging av omfanget av hatefulle ytringer, holdninger og hatkriminalitet i Bærum. Kartleggingen er en del av prosjektet Tryggby Norge. Nå foreligger rapporten fra kartleggingen.

Minoritetsgrupper blir utsatt for hat, hets, trusler og negative opplevelser på bakgrunn av hvem de er, hvor de kommer fra, hva de tror på eller hvem de elsker, også i det daglige. Straffeloven §185 definerer 6 minoritetsgrupper. Gruppene er basert på hudfarge, nasjonal eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk og nedsatt funksjonsevne.  

Funn fra både spørreundersøkelsen og kvalitative intervjuer som er gjennomført, viser at personer som har vært utsatt for straffbare, hatefulle ytringer sjeldent anmelder forholdet. Årsakene de oppgir til dette er blant annet forhold som lav tillit til politiet, manglende kunnskap om at saken kan anmeldes og at en ikke ønsker å bruke politiets ressurser.  

Andre funn fra intervjuene viser at hatefulle ytringer og handlinger ofte forklares med manglende kunnskap om mangfold og minoriteter, både hos lærere, offentlige tjenesteytere, politi og befolkningen generelt. Undersøkelsene vi har gjennomført har vist at minoritetsgruppene utsettes for hatefulle ytringer og handlinger, at det skjer på flere områder i samfunnet og at det ikke er entydige kjennetegn på hvem som kan være utøver. 

Målet med kartleggingen er å få en forståelse av hvem som utsettes for hatefulle ytringer, hvem som utsetter andre for det, hvor det skjer og hvordan slike handlinger håndteres i dag. 

Undersøkelsen har gitt nyttig kunnskap om utbredelsen av negative holdninger og hvilke grupper det er flest negative holdninger til. Likevel, og sett under ett, viste denne undersøkelsen at befolkningen i Bærum har positive holdninger til mennesker fra de seks minoritetsgruppene som er nevnt i Straffeloven §185. Undersøkelsen viser også at mange gjerne vil få mennesker fra en minoritetsgruppe inn i vennekretsen sin. 

- Å føle seg trygg er avgjørende for å leve et godt liv. Det vet de som har kjent på frykt og utrygghet. Det er vår felles oppgave å sikre at Bærum skal oppleves som trygt. Som kommune har vi et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Hele rapporten kan du lese her:
Tryggby rapporten.pdf