Rådmannen innfører nye tiltak og skjerper oppfølgingen av allerede etablerte tiltak for å sikre bedre utnyttelse av kommunenes ressurser.

- Det er ikke tilfredsstillende at anskaffelsesregelverket brytes i Bærum kommune. Det fører til dårlig ressursbruk, og det beklager jeg. Derfor er grepet om innkjøpene i 2015 ytterligere strammet og nye tiltak vil bli iverksatt for å sikre best mulig ressursutnyttelse i en kommune som handler for 2,3 mrd kroner, sier rådmann Erik Kjeldstadli. 

De mindre innkjøpene er sårbare
Avvikene som er avdekket er i hovedsak knyttet til anskaffelser på mellom 500 000 og 1 mill kroner, utført av tjenestesteder som sjelden gjennomfører anskaffelser. Det er dermed behov for å styrke kompetansen om reglene f.eks. til flere anskaffelser fra samme leverandør som i sum overstiger terskelverdiene.

De viktigste tiltakene
Ny Anskaffelsesstrategi ble vedtatt av kommunestyret på slutten av 2014. Kommunen har i oppfølgingen iverksatt en rekke tiltak å sikre bedre kontroll og oppfølging av anskaffelsene, blant annet:

  • En profesjonell Anskaffelsesenhet, som er styrket ytterligere i 2015.
  • Ansvaret for anskaffelsesprosessene for alle anskaffelser av varer og tjenester over kr. 500.000,-, er overflyttet fra tjenestedene til Anskaffelsesenheten
  • Ledere i hele organisasjonen ansvarliggjøres og får kompetanseheving
  • Anskaffelsesenheten foretar jevnlig stikkprøve- og internkontroller for å vurdere om regelverket blir fulgt.

Når nytt økonomisystem er på plass vil man også vurdere mulighet for mer automatiserte kontroller for å sikre bedre etterlevelse av regelverket.

Anskaffelsesstrategien skal revideres årlig for å sikre at vi fanger opp tiltak som følge av endringer i regelverk og nye modeller for gjennomføring av anskaffelser, eksempelvis bruk av innovative anskaffelser.

Profesjonelle anskaffelser
Med de tiltakene som er innført vil kommunens anskaffelsespolitikk bli langt mer sentralisert, enn de fleste andre kommuner. Dette er nødvendig for å sikre effektiv, styring og kontroll. Jeg forventer betydelige forbedringer fremover, understreker rådmann Erik Kjeldstadli.