Kommunestyret 31. januar vedtok Masseforvaltningsplan i Bærum kommune.

Planen inkluderer vurdering av flere lokaliteter for å forvalte, foredle, lagre og deponere masseproduksjon fra de store samferdsels- og andre utbyggingsprosjekter vi står foran i vår kommune, som samlet utgjør ca. 13 millioner m3. Parallelt med dette arbeides det med en plan for ressursforvaltning av bygningsmasser i form av en Ressursbank for masser.

Kommunestyret vedtok å be rådmannen om å utrede videre aktuelle mottak- og utfyllingsområder, bl.a. friluftsøya på Fornebu, Lakseberget, og Sollihøgda/ Avtjerna-området samt andre aktuelle, mindre lokaliteter som egner seg for nyttiggjøring av masser.

Eventuell oppstart av reguleringsarbeider må behandles som egne politiske saker iht. Plan-og bygningsloven. Alle relevante miljøforhold og konsekvenser knyttet til utfylling i sjø eller land skal være gjenstand for en uavhengig utredning.

Rådmannen bes også om at det innledes samtaler med de store utbyggingsprosjektene om sannsynlig leveringsperiode og teknisk/økonomiske betingelser for levering av masser til aktuelle utfyllingsområder. Det skal utarbeides en oversikt over eierforholdene til masser som skal hentes ut i forbindelse med de aktuelle prosjektene.

Avtjernaområdet
Rådmannen bes utrede videre konsept for gjenvinning av masser lokalisert i Avtjernaområdet (Lorangmyr, Brenna), dvs foredling, gjenvinning, magasinering av masser i form av en ressursbank. Det skal også utredes muligheter for at Ressursbanken kan ta imot, sortere og foredle brukte materialer fra byggeindustrien (asfalt, betong, etc) og lett forurensede masser. Aktuelle driftsmodeller og kommunens rolle i dette utredes.

Krav til deponi i sjøen
Rådmannen legger disse forhåndsreglene til grunn om sjødeponi blir aktuelt 

a) Massehåndteringen skal ikke føre til plastforurensning i hav.
b) Fylletidspunktet for dumping i sjø må legges til en tid på året med minst risiko for å skade havlivet.
c) Det gjennomføres en faglig grundig analyse av de varige konsekvenser for strømforholdene og vannkvaliteten ved en eventuell utfylling langs Lakseberget.

Franzefoss
Rådmannen intensiverer arbeidet for en mulig utvidelse av Franzefoss i samarbeid med grunneier overfor Klima- og Miljødepartementet, da det har fremkommet nye momenter og behov.

Matjord
I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon.

Matjorda er levende og matjordlaget inneholder både store biologiske masser og er rikt biologisk mangfold. Ved masseforflytting som innebærer flytting av matjordlaget skal det derfor lages en egen plan for flytting og disponering av matjord i den hensikt å ta vare på de biologiske kvalitetene samtidig som man sørger for å unngå utilsiktet spredning av fremmede organismer.

Dyrka jord skal ikke brukes som arealer for massemottak.

 Se dokumentene i saken.