Bærum kommune søker støtte til phd-prosjekter fra Forskningsrådet.

 

Formannskapet 22. mai støtter forslag om å bygge forskningskompentanse i Bærum kommune. Forskningskompetanse er en viktig forutsetning for å bygge relevant kunnskap om kommunens behov og bruke den til nyskaping og innovasjon. 
 
Bærum kommune ønsker å få på plass utdanning av egne forskere ved å søke om prosjekter gjennom ordningen med offentlig sektor-phd i forskningsrådet. Premissene for samarbeid mellom forskningsrådet og offentlige virksomheter om ordninger er basert på at  virksomheten må finne en faglig samarbeidspartner i en gradsgivende utdanningsinstitusjon

Det gis støtte til en tre-årig stipendperiode i 100 % eller til en fire-årig periode i 75 % · inntil 50% finansieres fra forskningsrådet, resten må finansieres av kommunen. 

Prosjektene skal bidra til økt kunnskap på tema og områder som er avgjørende for kommunens evne til å løse fremtidige utfordringer. Rådmannen tar sikte på at forskningsrådet i løpet av 2018 kan behandle to slike søknader fra Bærum kommune.