Kommunestyret 1. september vedtok pårørendestrategi for Bærum - som skal bidra til utvikling av et fremtidsrettet, helhetlig og systematisk pårørendearbeid, og utvikle kultur og kunnskap hos ansatte som støtter opp under dette.

Pårørendestrategien er en plan for å nå kommunens mål med pårørendearbeidet, og de tiltak som skal iverksettes for å nå målet.

Strategien omfatter  alle kommunens velferdstjenester. Den inkluderer mindreårige barn og unge som er pårørende til foresatte eller søsken med alvorlig sykdom ellerfunksjonsnedsettelser, og voksne pårørende. 

Som tillegg til strategien fattet Kommunestyret følgende vedtak:

  • Ny kommunegård i Sandvika benyttes aktivt som arena for samarbeid, medvirkning, samskaping og informasjonsformidling for og med pårørende.
  • Det vurderes å etablere et «pårørendehjørne» som er lett tilgjengelig for innbyggere med bla tilrettelagt informasjon,
    digitale oppslagstavler, etc.
  • Legge forholdene bedre til rette for at pårørende som ønsker det kan være med og bidra i behandlingsopplegg eller i omsorgen for sine.
  •  Gjennomføre forsøk på sykehjemmene med felles dialogmøter for pårørende
  • Ta i bruk teknologi som understøtter dialog mellom tjenesteyter, tjenestemottaker og pårørende på en enkel måte for eksempel med QR-kode
  • Sikre god informasjon til pårørende så de vet hvor de kan henvende seg for å få hjelp digitalt på kommunens nettsider
  • Sørge for at pårørende som melder avvik alltid skal få en tilbakemelding.
  • Forhåndssamtaler utprøves på alle sykehjem.

Les kommunedirektørens forslag til strategi.