Kommunestyret i Bærum etablerte allerede i april 2020 en finansiell krisepakke for lokalt næringsliv, arbeidsliv og frivillighet - den første Bærumspakken. Senere ble det vedtatt ytterligere to bærumspakker.

Det ble totalt utdelt rundt 190 millioner kroner til næringsliv, kulturliv, frivillighet og idretten i Bærum. Formålet har i hovedsak vært å bidra til å holde i gang aktivitet og dekke tapte inntekter på grunn av restriksjoner, krav til smittevern etc. gjennom statlige og lokale forskrifter.

Midlene kan på denne måten sies å ha bidratt til å sikre et lokalt bærekraftig næringsliv gjennom pandemien og redusere ulempene for kultur, idrett og frivillighet.

 • Bærumspakke 1 vektla bygg-, anlegg- og byutviklingsprosjekter,
  og over halvparten av midlene var prioritert til igangsetting av nye vedlikeholdsprosjekter, i tillegg til de allerede budsjetterte vedlikeholdsprosjekter i 2020. (Disse midlene ble senere
  dekket av et statlig vedlikeholdstilskudd på nærmere 60 millioner kroner.)
 • Bærumspakke 2 med nærmere 13 millioner ble vedtatt høsten 2020. Denne støtteordningen henvendte seg spesielt til destinasjon-, og reiselivsbransjen, serveringsvirksomheter og treningssentrene. I tillegg var også kultur, frivillighet og idrett prioritert i denne kommunale støtteordningen.
 • Bærumspakke 3 på 5 millioner ble vedtatt ved starten av 2021.
  Disse kommunale midlene kom spesielt idrett, frivillighet og kultur til gode, og små gründer- og startupsbedrifter som var rammet gjennom pandemien.

De finansielle støtteordningene omfatter både egne kommunale midler (Bærumspakke 1,2 og 3), den statlige støtteordningen (del 1- 7) for kommunene. 

Dialog og samarbeid

Det det etablert flere samarbeidsarenaer under pandemien for å skape og opprettholde tett dialog, blant annet med nærings- og handelslivet, organisasjonene NHO, Virke og LO samt
Bærum idrettsråd og Bærum kulturråd i tillegg. 

Kommunestyrets vedtak

 1. Kommunestyret takker Bærum Næringsråd og berørte bransjeorganisasjoner, LO og enkeltbedrifter for godt samarbeid gjennom pandemien og for bistand til gjennomføring av Bærumspakkene og den lokale forvaltningen av de statlige
  støttemidlene.
 2. De gjenstående midler i Bærumspakken 1-3 på kroner 2.5 millioner disponeres til videreføring av følgende prosjekter som ble igangsatt under pandemien:
  1. Destinasjon Bærum kr. 500 000,-
  2. Videreføring av gründersatsning i Sandvika kr. 2 000 000,-