Fylkesvei 601 Gamle Lommedalsvei fra Bærums verk til Lommedalen skole og Fylkesvei 602 Paal Bergsvei på Rykkinn blir omgjort til kommunale veier

I forbindelse med åpning av ny E16 Sandvika – Wøyen VEgdirektoratet foreslått å omklassifisere enkelte veier. Bærum kommune støtter noen av forslagene bl.a. Gamle Lommedalsvei og Paal Bergsvei. Det er Vegdirektoratet (VD) som er vedtaksmyndighet for riksveier og Akershus Fylkeskommune for fylkesveiene. Ved uenighet skal saken sendes til Samferdselsdepartementet for avgjørelse. 

Formannskapet mener at følgende veier ikke omklassifiseres:

2.a Bærum kommune ønsker ikke at Fv 602 Lommedalsveien, merket J, omklassifiseres til kommunal vei, på strekningen fra Bærums verk til Skolegata ved Lommedalen skole. Den siste strekningen på ca. 1,4 km, fra Skolegata til Guribysagveien, kan Bærum kommune overta på vilkår som fremkommer av saksfremlegget. 2.b Bærum kommune ønsker ikke at Fv 162 Vallerveien og Lindelia, merket K, omklassifiseres til kommunal vei. Dette fordi denne strekningen på 850 meter går mellom to fylkesveier, Brynsveien og Bærumsveien.