Ordførers tale i forbindelse med behandling av handlingsprogram og budsjett 2. desember 2020 hadde tre hovedtema: Korona-pandemien, gjennombrudd på samferdselsområdet og bærekraftige investeringer.

  Kjære kommunestyre!

 I år vil jeg konsentrer meg om tre områder:

  1. Pandemien
  2. De viktige gjennombruddene på samferdselsområdet som vil forandre kommunen vår for alltid.
  3. De viktige dimensjonene rundt en bærekraftig investering.

Pandemien

Det er krevende tider og pandemien preger hverdagen vår. Jobb nummer 1 for kommunen er – og har hele tiden vært - å begrense spredningen, ta vare på dem som allerede er smittet og hensynta kapasiteten i helsevesenet.

Krisen har enorme økonomiske konsekvenser. En helsekrise har blitt en næringskrise. Det har vært og er tøffe tak for mange bransjer. Livsverk bygget opp over år står i fare for å forsvinne.

Vi har opplevd den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig. Mange går inn i denne førjulstiden med mye frykt og engstelse. Heldigvis har regjeringen kommet med krisepakker til berørte bransjer.

Kommunen har satt av 100 mill til Bærumspakken og ser nå på nye tiltak. Det tette samarbeidet med Bærum Næringsråd og utsatte bransjer vil jeg fremheve spesielt. Senest i går avviklet vi et viktig innspills-møte. Vi ser noen bedrifter finne nye kreative løsninger som Grini hjemmebakeri med sin Drive-In løsning.

Alle bransjer har ikke mulighet for nye løsninger og tiltak som kan sikre fortsatt inntjening. Jeg tenker på hotellene spesielt og alle som har måttet stenge ned.

Situasjonen ER urovekkende og hele bærumssamfunnet er berørt.

Jeg vil benytte denne anledningen til å takke alle som har stått på nesten uavbrutt siden mars. Arbeidsbelastningen har vært svært stor. Jeg tror de mange hyggelige tilbakemeldingene som både formannskap og kommunestyret har gitt vår administrasjon har vært viktige.

Det har vært krevende vurderinger med hensyn til de mange svært inngripende tiltakene. Vi har sluttet rekkene og stått sammen om mye.

Gjennombruddene på samferdselsområdet vil forandre kommunen vår for alltid

Midt i pandemien har vi fått viktige avklaringer for videre god utvikling av kommunen vår.

Det første spadetaket for ny E 18 i tunnel ble tatt tirsdag den 3. november. Det var nok den beste dagen i mitt politiske liv. Mange fortjener ros for at det endelig ble et resultat.

Byvekstavtalen ble undertegnet av Staten ved ministrene Astrup og Hareide sist fredag, nøyaktig ett år siden vi i kommunestyret sa ja til den største statlige satsingen i vår tid til kollektiv, sykkel og gange, totalt 16,5 mrd. i vår region. 8,5 mrd går til Fornebubanen!

Rekkefølgebestemmelse er oppfylt og vi kan glede oss over videre god bolig – og steds utvikling på Fornebu, Høvik og Sandvika.

Dette er historiske vedtak – gjennombrudd, som et stort flertall i kommunestyret i Bærum har kjempet for i 30 år.

 At det nå kommer en bane til Fornebu betyr at vi kan nå vårt mål Fornebu 0-utslipp i 2027.

Vi må heller ikke glemme E 16 og Ringeriksbanen.

Fremtidens investeringer

Stø og ansvarlig styring innebærer at vi alle må ta innover oss vårt viktige omstillingsarbeid i årene som kommer.

Regelmessige gjennomganger av tjenestene er helt avgjørende for kvaliteten på tjenestene og for riktig ressursbruk. Det er ikke alltid den riktige medisin er å pøse på med mer penger å tro at vi får mer kvalitet ut i den andre enden.  På ingen måte.

Jeg har stor tro på ETT BÆRUM. Å se hver sektor isolert i et omstillingsarbeid er ikke bærekraftig, vi må tenke sektorovergripende skal vi lykkes.

Tenkningen bak DET GODE NABOLAG i Vallerveien synes jeg illustrerer på en god måte at vi evner å gå fra plan til praksis. Studenthybelen vegg i vegg med omsorgsboligen er et kinderegg. '

La meg ta et eksempel:

Det er godt for Helga på 90 å få hjelp av Petter på 22 når nettbrettet låste seg for femte gang denne uken. Det er hyggelig for Petter å høre om det spennende livet til Helga som har jobbet i UD hele sitt liv. Petter studerer nemlig statsvitenskap og elsker samtalene med Helga. Helga har hverken barn eller barnebarn, mannen døde tidlig og det har blitt mange ensomme stunder, men takket være alle de frivillige som deltar med kultur og aktiviteter flere ganger i uken, vaffelstekingen på søndagene og Petter som kommer innom rett som det er, er livet ganske OK nå. Helga forteller levende. «Det er en fin gjeng som ofte tar frem gitaren og nå har Rådhuset finansiert en ny fin sangbok. Det hyggelige er at de unge organiserer disse samlingene helt selv.

 

·         Kommunen har kjøpt inn noen fine El sykler med plass til meg foran. Jeg tror til og med Petter synes det var gøy å sykle rundt med meg. Mange smilte til oss. Nå er det for kaldt, men jeg gleder meg som et barn til våren, for da skal Petter og jeg ut å sykle igjen» sitat slutt.

Vi kan realisere god sosial bærekraft, hindre ensomhet, øke respekten for hverandre, skape bedre folkehelse, redusere depresjoner blant eldre, alt dette kan vi oppnå bare vi tenker klokt når vi bygger nytt.

De neste årene skal Bærum kommune gjøre store investeringer i teknisk og sosial infrastruktur. Som kommune har vi et viktig og omfattende samfunnsoppdrag. Det blir derfor for enkelt hvis vi ser på investeringene som mål i seg selv.

Investeringene er verktøy for å løse samfunnsoppdraget og tilrettelegge for ønsket samfunnsutvikling, eks redusere ensomhet. Dersom vi skal kunne bruke den verktøykassen som investeringene våre representerer på en god måte, må vi evne å tenke langsiktig og helhetlig. Vi må se prosjektene i sammenheng og på tvers for å løse ulike behov ref historien om Helga og Petter nå nettopp.

Dette stiller store krav til oss som bestillere, men også til markedet. Å lykkes med markedsdialogen er derfor essensielt. For oss i Bærum betyr det at vi både må kjenne markedet, men også å legge til rette for dialog og samhandling innenfor rammene av lov om offentlige anskaffelser hvor det faktiske finnes muligheter for dialog og innovasjon.

 I dette arbeidet er investeringene helt essensielle verktøy av flere grunner. For det første er investeringer viktig for å opprettholde verdiskapingen i samfunnet. Eks Norconsult E 18

Samtidig vet vi at en bærekraftig investering handler om mer enn økonomi. En bærekraftig investering forutsetter at vi lykkes med å skape sosiale, så vel som klima- og miljømessige verdier. Det kan for eksempel handle om at vi stiller krav om lærlinger i et anbud, eller at en gang- og sykkelveg også fungerer som flomvei ved store nedbørsmengder.

En annen grunn til at investeringer er et viktig verktøy, er at de gir et løfte om god lokal samfunnsutvikling. Når vi investerer i de rette tingene på rett sted gjør det oss mer attraktiv som kommune, hvor det er godt å bo og leve.

Det forplikter oss til å tenke gjennom pengebruken. Smarte investeringer som legger til rette for omstilling til morgendagens tjenester er derfor et must.

Rette investeringer må bidra til reduserte driftskostnader. Hvordan et sykehjem er bygget påvirker for eksempel hvor mange nattevakter vi må ha på jobb for å sikre en forsvarlig tjeneste.

Nye tekniske hjelpemidler gjør at våre ansatte kan bruke mer tid på innbyggerne og mindre tid på rapportering eller unødvendig transport.

Vi har gjennom flere år arbeidet målrettet med å utvikle vår innovasjonskultur. Og som dere vet er hele 24 prosent av alle kunngjorte anskaffelser i Bærum innovative. Innovasjonspartnerskap knyttet til framtidsrettet overvannshåndtering i Sandvika og Bekkestua er et godt eksempel på dette.

Vi må bort fra sektorenes behov – vi må tenke Ett Bærum – Bærum på tvers, og vi må tenke at byggene våre skal benyttes 24/7 - på tvers av generasjoner

Mantra er sambruk, flerbruk og gjenbruk. Her bruker vi tjeneste- og systemdesign for å utvikle en bedre og mer pedagogisk prosess som skal styrke den interne samhandlingen og sikre brukermedvirkning i byggeprosessene. Et godt eksempel er vår flotte demenslandsby hvor blant annet pårørende har spilt en avgjørende rolle

De gruppene som skal nyttiggjøre seg investeringene må komme tidlig inn, slik at vi unngår å måtte gjøre komplekse, kostbare og omfattende endringer sent i prosjektene.

Vi må gjøre de rette investeringene og til rett kostnad.

Vi skal gjøre klimakloke valg, og velge løsninger som tar samfunnet videre.

Vi skal finne de gode løsningene i dialog med innbyggerne og markedet.

På den måten skaper vi framtiden sammen.

(Forbehold om endringer under fremføring)