Ordfører Lisbeth Hammer Krog åpnet kommunestyrets debatt om Budsjett og økonomiplan for 2023-2026 onsdag 30. november 2022.

Tiden vi lever i preges av krig i Europa, voldsom prisvekst på energi og matvarer samt skyhøye priser på bla på byggematerialer. Samtidig står mange stillinger ubesatt, yrkesaktiviteten er høy og arbeidsledigheten svært lav. Er det høykonjunktur eller krisetider? I dag er svaret begge deler.

De høye prisene på strøm og matvarer, samt store renteøkninger er tøft for mange. En god del husholdninger og bedrifter opplever økonomiske krisetider allerede. 

Usikkerhet preger verden og jeg velger å vektlegge dette.

For den globale situasjonen påvirker selvfølgelig nasjonen Norge og oss som kommune.

I Bærum har vi god og ansvarlig økonomisk styring, Det skal vi fortsette med.

Optimisme og fremtidstro er viktig, likevel kjenner jeg på en bekymring for vi lever i en tett sammenvevd verden der kriser og det uforutsette treffer oss raskere og sterkere enn før.

Pandemien, krigen i Ukraina, digitale angrep og terror har fått oss til å forstå at sårbarhet, krisehåndtering og endringskompetanse må være en del av vår nye hverdag.

Vi øver regelmessig, vi innhenter ny kunnskap regelmessig og vi står sammen når kriser inntreffer.

Det vil jeg takke kommunestyret for: dette er uttrykk for verdier og en kultur som jeg definerer som særdeles viktige. Dette legges merke til fra våre innbyggere, det skaper trygghet og vi viser oss tilliten verdig.

Takk også til KD og hans administrasjon for måten vi samarbeider på når krevende hendelser treffer oss.

Vi har planlagt for urolige tider også på det økonomiske området. Vi har erfart et merforbruk på flere områder i 2022. Vi har reserver, det kan vi være glade for nå.

Men vi kan ikke tære på reservene over tid, en varig styrking av budsjettrammene er ikke forsvarlig.  

Derfor må 2023 innebære både krevende forventningsstyring og målrettet jobbing med tjenesteutvikling og endring - med målbar effekt, for å bruke KDs egne ord.

Som politikere har vi flere roller, vi er ombud og vi er samfunnsutviklere. Begge rollene er viktige.

Vi skal lytte godt til vår befolkning, innbyggerne våre trenger politikere som begriper hvor skoen trykker og løsninger som formes i tett dialog.  Samtidig har vi et ansvar for å utvise lederskap når rammene endres.

Skatteinntektene, som skaper velferd til innbyggerne, er nært knyttet til utviklingen i og sammensetningen av befolkningen vår. Boligbygging, riktig alderssammensetning, skatteinntekter er viktige faktorer for å sikre et godt økonomisk handlingsrom.

Vi rigger oss for fremtiden.

Vi må få våre unge raskt tilbake til kommunen eller selvfølgelig unngå at de flytter ut. Dette var en av årsakene til at vi ikke sto helt øverst på pallen i NHOs Næringslivs-NM.

Det må handle både om leilighetstyper, boligmodeller, urbanitet, kultur, uteliv, cafeer ja nok mennesker, nok liv og røre.

På nyåret skal vi i fellesskap komme frem til vår nye visjon for Sandvika, jeg gleder meg.  (Når over 100.000 mennesker deltar på byfesten har vi klart å skape en av de største frivillighetsfestene i landet). Vi har mange kvaliteter i byen vår blant annet en viktig kulturnæring som vi skal bygge videre på.

I dag skal vi ha en budsjettbehandling som ytterligere styrker våre velferdstjenester.

Årets budsjett inneholder mange viktige satsinger: Psykisk helse barn og unge, et mer aldersvennlig samfunn med fokus på aldersvennlige boformer. Vi fortsetter vår spennende og viktige reise til beste for våre unge og eldre.

Fokus på kvalifisert arbeidskraft til beste for barnehagebarna, skolebarna og våre innbyggere som trenger bistand løfter vi også frem.

Vi ser en tydelig dreining. Vi vektlegger sosial bærekraft inkludering og gode fellesskapsløsninger. Skolebyggene skal være åpne for flerbruk etter skoletid. Treklang viser vei.

Det handler om sambruk, flerbruk og gjenbruk.

Mandag feiret vi smart City Bærum 10 år på Folkebadet: Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid, det har vært visjonen som virkelig festet seg i mitt hode fra dag 1.  I hele 10 år har vi jobbet i partnerskap. Vi var tidlig, kanskje tidligst ute i landet. Det er jeg utrolig stolt av.

Vi hadde en klar erkjennelse av at klimautfordringene ikke kunne løses alene. For klimaarbeid er verdens største gruppearbeid. Prosjektene har vært mange.

Klimadash-board, den tredje arbeidsplass, bruk av droner er noen av de siste prosjektene det nå samarbeides om under overskriften mobilitet. Sammen med bygg er dette våre store utslippskilder. Tungtransport og anleggsmaskiner må har vårt fokus i tiden som kommer skal vi klare å nå utslippsmålene våre.

Vi tenker nytt. Innføringen av klimabudsjett er gledelig. Vi må vite hva vi gjør, resultater må synliggjøres.

Gjennom partnerskap blant annet innen Smart City, Energy Valley, BN, musikk og kulturmiljøet på Tanken skapes det innovasjonsmiljøer flere steder i kommunen vår. Dette er miljøer vi skal løfte og vise frem. Historiefortellingene er mange. Start ups, mentormiljøer og investormiljøer må finne sammen. Her kan vi som kommune være en god tilrettelegger.

En stor takk og anerkjennelse til kommunedirektør, og gode medarbeidere.

Takk for at KD legger frem et budsjett som favner viktige målgrupper, som tar høyde for satsinger til beste for våre innbyggere.

Budsjett og økonomiplan 2023-2026.