Kommunestyret 5. desember behandler Handlingsprogram 2019-2022 som inkluderer budsjettet for neste år.

Debatten om handlingsplanen innledes med ordførers budsjettinnlegg:

Handlingsprogram – Lisbeth Hammer Krog

Det som skal tas vare på må endres - et viktig budskap. Vi har i fireårsperioden lagt grunnlaget for at Bærum kommune i årene fremover fortsatt skal vær et godt sted å bo og arbeide.

Klimaendringer, teknologiutvikling, økningen i antallet eldre, færre yrkesaktive per pensjonist og globalisering. Utfordringsbildet er kjent stoff.

Bærum 2037 tydeliggjør retningsvalg og et langsiktig strategisk blikk.

BÆRUM I SAMSPILL MED OMGIVELSENE

Det er vår evne til å skjønne konteksten, det samfunnet som vi er en liten del av og som er i kontinuerlig og rask endring, som gjør oss rustet for fremtiden.

Bærum er ikke en autonom enhet, vi er i bevegelse og i samspill med miljøer rundt oss, vi befinner oss snart også i en ny region – Viken.

Dette krever et blikk som går langt utover oss selv.

Vi har tatt en mer offensiv samfunnsutviklerrolle de siste årene. Vi kan ikke ta for gitt at næringsliv og utdanning finner oss. Tvert imot må vi være aktive og tilby samarbeid og partnerskap. 

Regionalt og nasjonalt er vi på rette arenaer.

 • Byvekstavtale og hovedstadsråd er viktige eksempler.
 • Vi blir invitert inn på mange områder på nasjonalt nivå, bl.a. innen digitalisering og velferdsteknologi. 

Bærum er en attraktiv kommune å etablere seg i og drive næring i. Kåringer dette året har vist at vi ligger langt fremme. Men vi kan bli enda bedre. Vi har gode forutsetninger for å være nasjonalt helt i toppen. 

Vår viktigste oppgave: Være god på det å være kommune

Gode barnehager og skoler. Trygge og attraktive nærmiljøer. Spennende innovative prosjekter for eldre og yngre som trenger kommunens bistand. Urbane kvaliteter der vi går for det. Rask og kompetent forvaltning. Digitalt førstevalg.  Det vektlegger kompetente arbeidstakere når de velger jobb.

Men vi skal også være en kunnskapskommune: utviklingsrettet, kompetent og fremoverlent partner – bruke kommunen som en god arena for å utvikle fremtidens muligheter og løsninger i tett samarbeid med akademia og næringsliv. 

Vi skal invitere inn, åpne opp kommunen som praksis- og utviklingsarena, samarbeide om prosjekter, stille data til rådighet. Kanskje også noe så enkelt som å heie mye mer på næringslivet vårt.

NÆRINGSLIVSKOMMUNEN

Bærum Næringsråd gav oss en klar utfordring. Gode innspill i Budstikka.  Stikkord gode rammebetingelser, infrastruktur innen samferdsel og IKT, tilgang på talenter, samarbeid om strategier for å nevne noe.

Merket meg også de unge arbeidstakerne i Norconsult i samme oppslag som gir oss klare meldinger om attraktiv byutvikling. Sammenfallende med planene for det nye Sandvika tenker jeg, og alt det som skjer i byen vår av det positive slaget, Kadettangen og Elvepromenaden. Sandvika er snart vel verdt en fest – ikke bare under byfesten.

Vi må ikke glemme at det ligger mye viktig næringspolitikk både i innovasjonsstrategien, i digitaliseringsstrategien, i handlingsrommet for innovative offentlige anskaffelser, i plan for velferdsteknologi. For ikke å snakke om SmartCity Bærum og alle partnerskapene i nettverket.

Disse eksemplene er den moderne kommunes næringspolitikk i 2018. Det er slik vi sammen oppnår de smarte løsningene. 

Vi har gjennom vår nylig reviderte innovasjonsstrategi også lagt til rette for forskning og innovasjon. Et eget forsknings- og innovasjonsfond gir nye muligheter.

Et viktig eksempel er samarbeidet med høyskolen Innlandet for å utvikle hverdagen i demenslands-byen fra 2020. Tjenestedesign og digitalt integrerte løsninger utvikles i nært samarbeid med brukere, pårørende, ansatte og fagfolk i og utenfor kommunen. Sammen skapes fremtiden. 

Det skjer mye i Bærum. Vi har et godt utviklingsblikk. Men jeg ønsker at Bærum kommune blir en enda tydeligere og mer relevant partner for næringsliv og universitet.

I dette HP har jeg tatt til orde for fire punkter som utgjør et samlet initiativ for å utvikle næringslivskommunen vår:

 1.  Prosjekt «Fagkommunen Bærum»
 2. Prosjekt «FOU-kommunen Bærum» 
 3. Prosjekt «Gründer og entreprenørkommunen Bærum»
 4. Prosjekt «Næringslivskommunen Bærum»

Vi har landets beste og mest robuste næringsliv.  En omdømmekampanje for næringslivet a la «Stolt i Bærum – stolt av bærekraft i Bærum» kan bidra til å vise bredden i vårt næringsliv; styrke deres følelse av tilhørighet, styrke samarbeidet med kommunen og øke interessen for å få ytterligere næringsliv hit.

Å være på pallen i NHO’s Kommune NM, på toppen diverse barometre kommer ikke flytende av seg selv.

 • Det handler om god styring.
 • Det handler om et bærekraftig nivå på boligbyggingen.
 • Det handler om gode skatteinntekter
 • Det handler om å legge til rette for arbeidsplasser
 • Det handler om å ha en balansert befolkningssammensetning
 • Det handler om å tilby urbane kvaliteter med et kultur og servicetilbud slik at vi får førstegangsetablerere til oss.
 • Det handler om verdiskaping og inntekter slik at vi kan levere en velferd og gi et sikkerhetsnett til de som trenger det mest. Det er syretesten på en god kommune å bo i for alle.

Derfor har vi som øverste folkevalgte et stort ansvar. Vi må ha politikere som definerer utviklerrollen med samme patos som ombudsrollen, faktisk i respekt for innbyggerne. Forandring for å bevare.

Vi kan løfte utviklerrollen i kombinasjon med ombudsrollen. Det eneste svaret som er gitt da er dialog. Skape forståelse der ute for hvorfor endring er viktig. Da må ombudsrollen noen ganger ha vikeplikt for utviklerrollen.

Og når vi er en kommune i vekst er det viktig å ta vare på viktige kulturverdier, landbruksområder, kulturminneperler. Vakre, gamle bygninger gir ro i sjelen,
som Presterud gård og Sjøholmen.

Helt til slutt: 

Jeg er som ordfører opptatt at vi skal være en relevant og god kommune for våre innbyggere og næringsliv. Kommunen er vårt organiserte fellesskap for å løse oppgaver og utfordringer vi som samfunn må stå sammen om. Og det er behov for å prøve ut nye samarbeidsformer. Det er vi klare for. Det handler om tillit. 

Årets HP-behandling er den siste i denne kommunestyreperioden. Jeg er stolt av den positive utviklingen i kommunen. I 2019 og de neste fire årene skal vi løfte oss ytterligere. 

 Bærum tar også ansvar utover oss selv. Det er naturlig for landets femte største kommune. Vi kan dele raust av de erfaringer og kompetanse vi vinner. Det ser jeg blir lagt merke til og anerkjent i kommune-Norge.  Dette skal vi gjøre mer av.

Vi går inn i det siste året før nye kommuner skal starte opp 1.1.2020. Da skal vi vise oss selv og andre hvordan vi har fornyet og utviklet oss som kommune. 

Bærum vil fortsatt være Bærum. Men Bærum 2020 vil være en moderne kommune som er klar for 20-årene. Jeg gleder meg til 2019 – og neste kommunestyreperiode.                                    

Vi har mye å by på, men også mye vi fortsatt skal utvikle og forbedre.