For øyeblikket er det for lite vannføring i Lomma til å starte oppfylling av Glitteruddammen, også kalt Glitredammen. Det kreves en viss vannføring i elva før damlukene kan stenges.

Dammen vil bli fylt opp igjen så fort vannføringa i elva er tilstrekkelig stor. For å ivareta dyrelivet i elva nedenfor dammen og i Sandvikselva, er det viktig at det hele tiden går et minimum av vann forbi dammen. Denne våren har det vært ekstremt tørt, noe som gjør oppfylling av dammen vanskelig. Hvis vi stenger lukene i Glitteruddammen for oppfylling nå, vil det ikke bli tilstrekkelig vann i elva nedenfor dammen i den tida oppfyllingen pågår. Vi må derfor avvente oppfylling til det kommer tilstrekkelig nedbør til at vannføringa i elva stiger i en litt lengre periode.

Så fort vannføringen i elva vurderes til å bli tilstrekkelig stor vil vi starte oppfylling av dammen igjen. Denne vurderingen vil bli gjort i samråd med Brukerrådet for fisk i Bærum.

I mai ble dammen tappet ned for å kontrollere bunnlukene i demningen. Denne kontrollen viste at det kun var overflaterust på opptrekkmekanismen og at lukene er i god stand. Det vil derfor ikke bli gjort ytterligere arbeid på lukene eller dammen nå.