Kommunestyret behandlet onsdag 4. mars oppfølgingen av Haug skole og ressurssenter etter ekstern gjennomgang. Bærum kommune engasjerte i 2019 ekstern bistand til å foreta en gjennomgang av tilbudet ved Haug skole og ressurssenter.

En ekstern gjennomgang i regi av konsulentselskapet Agenda Kaupang ble gjennomført våren og sommeren 2019. Gjennomgangen tok utgangspunkt i tre hovedtemaer:

 • Kvalitet, forsvarlighet og resultater, herunder sikkerhet
 • Organisering og ledelse, kompetanse og samarbeid
 • Ressursbruk opp mot resultater

I tillegg til å se på forholdene internt ved skolen lå det også i den eksterne gjennomgangen å foreta en sammenligning med spesialskoler i andre kommuner, særskilt med tanke på kostnader og bemanning. I tillegg legges tilstandsrapport for barnehage og skole frem på årlig basis. Målet for prosessene, intern som ekstern, var å forbedre tjenestene slik at de er rigget både robust og bærekraftig for fremtiden.

Den eksterne gjennomgangen viste at de aller fleste foreldre er godt fornøyd med tilbudet ved Haug skole og ressurssenter. Parallelt er det pekt på flere områder hvor det er rom for forbedring og i rapporten fra Agenda Kaupang fremheves de områdene som har et utviklingspotensial.

Hovedinnsatser som skal videreutvikles

Av lokalt utviklingsarbeid som allerede er igangsatt ved Haug skole og ressurssenter ønsket kommunedirektøren å trekke frem noen av hovedinnsatsene som ble iverksatt i 2019 og som videreutvikles fremover:

Ledelse:

 • Ny rektor er ansatt våren 2019, rekruttering av tre nye avdelingsledere
 • Nye stillingsbeskrivelser for alle stillinger er utarbeidet
 • Rolleavklaringer, ansvar, krav og mål er fastsatt
 • Motivasjons- og mestringsorientert ledelse ved ytterligere fokus på individuell oppmerksomhet og støtte til ansatte

Ressursstyring, rekruttering og lokaler:

 • Det er innført en ny personalkabal med strategisk ressursallokering, forsterket plan for oppfølging av sykefravær samt ny plan for rekruttering
 • Vurdering av ulike arealer ved skolen og hvordan allokere økt areal til undervisningsformål med økte skjermingsmuligheter for enkeltelever

Helhetlig kvalitetssystem:

 • Tett økonomioppfølging fra skoleeier videreføres, og ekstrabevilgning på 5,4 millioner årlig videreføres i 2020 og 2021
 • Individuell opplæringsplan, kvalitetssikring av enkeltvedtak og sakkyndighetsarbeid
 • Samlet, systematisert, digitalisert og tilgjengeliggjort skolens rutiner
 • Årshjul med faste lederoppgaver og tiltak for kvalitetssikring og ønsket effekt
 • Avviks- og forbedringsportal med tett oppfølging av forbedringsarbeidet

Bred Intern prosess og ekstern medvirkning

Gjennomgangen av Haug skole og ressurssenter ble gjennomført med bred involvering av både ansatte og foreldre ved Haug skole og ressurssenter, samt skoleeier og andre kommuner.