Formannskapet 21. september behandlet en orientering om administrasjonens oppfølging av en revisjonsrapport om vold og trusler mot ansatte i Bærum kommune.

Rapporten «Forvaltningsrevisjon – Vold og trusler mot ansatte», viste at omfanget av vold og trusler mot ansatte har økt
de siste årene.  Rapporten avdekket også at kommunen har
gode rutiner for å håndtere, registrere og følge opp vold og trusler mot ansatte, men det er forbedringspotensialer knyttet til systematikk og etterlevelse.

Oppfølgingsarbeidet er delt i seks deler med tilhørende aktiviteter i tråd med anbefalingene fra revisorrapporten:

  1. Det utarbeides en mal for risikovurdering av vold, trusler for å sikre en felles metodikk for risikovurderinger og iverksetting av nødvendige tiltak.
  2. Utforming av en struktur for opplæring i vold/trusler, ressurspersonens rolle og organisering som også omfatter vikarer og ansatte i midlertidige stillinger.
  3. Utrede opplegg for varsling /alarm i skolene
  4. Etablere rutine for systemisk tilnærming til avvik (informasjon og opplæring)
  5. Utarbeide felles opplegg for oppfølging av ansatte i etterkant av volds- og trusselhendelser.
  6. Det vil også bli utformet en implementeringsplan.