Kommunestyret 25. november vedtok områdereguleringen for Oksenøyveien 16, den såkalte Dumpa. Dumpa ligger ligger innerst i Holtekilen, lengst nord på Fornebu.

Planområdet omfatter et areal på ca.70 dekar. Dumpa har vært benyttet som et område for ulike industri- og servicebedrifter i tilknytning til aktivitetene ved Oslo lufthavn Fornebu. 

Det er Bærum kommune Eiendom som har fremmet forslaget til områdeprogram

Hensikten med planen er å heve området 4-6 m med masser fra ny E18, og muliggjøre ny arealutvikling. Dette innebærer

  • etablering av Vestre lenke som en bygate i området,
  • et grøntdrag med overflatebasert overvannshåndtering for Fornebu nord og deler av ny E18,
  • tilrettelegging for to tomter for offentlig formål; skole og barnehage.

Les dokumentene i saken.

Se også notat om feil i bestemmelsene.