Innbyggere kan være trygge på at de har et godt og sikkert tilbud ved legevakten nå og i tiden fremover og at vaktene er dekket med kompetent personell, slår kommunedirektøren fast i notat til politikerne.

Primært er det fastleger med såkalt "tilpliktede oppgaver" som skal dekke vakter ved legevakten i fremtiden, dette er i henhold til klare politiske føringer. Dette får konsekvenser for en del av de legene som leverte sine oppsigelser i desember.

De legene som ikke er fastleger, og har sagt opp sin avtale, må derfor avslutte sitt arbeidsforhold på Asker og Bærum legevakt. Bærum kommune aksepterer ikke at 45 av legene, som tilsammen utgjør 3 årsverk, trekker tilbake sine  oppsigelser.  

Bærum kommune vil i samarbeid med KS gjennomgå avtalene og avklare vilkår for fremtidig tilknytning til legevakt i henhold til sentralt avtaleverk som regulerer forpliktelser og rettigheter.

Dette fremgår av kommunedirektørens redegjørelse for hvordan konflikten er løst og hvilke grep som gjøres fremover for å sikre en robust og god legebemanning ved legevakten. Videre omtales konflikten, forholdet til fastlegene og øvrige leger:

Om konflikten

Den norske legeforeningen lokalt ved Asker og Bærum legevakt stilte før jul et krav om økt lønnskompensasjon og kompensasjon ved sykefravær grunnet Covid 19 situasjonen. Kravet ble fremmet til Forhandlingsutvalget. Legene jobber i turnus ved legevakten og har ca 10-30 vakter pr år i sin turnus. Legene er fastleger og andre leger som har dette i tillegg til sin hovedstilling annet sted.  Vaktordningen dekker kveld/natt og helger.  Daglegevakt er dekket med fast ansatte leger.

DNLF aksepterte ikke kommunens siste tilbud som ble fremsatt i forhandlingsmøte fredag 18.desember kl. 15.30, og som konsekvens av dette mottok arbeidsgiver oppsigelser fra flere titalls leger gjennom den påfølgende helgen. Den aktuelle avtalen kan sies opp med 1 måneds varsel.

Virkemiddelet med kollektiv oppsigelse ble fremmet allerede tidlig i prosessen. Oppsigelsene er likelydende, og kommunen oppfatter dette som en koordinert og planlagt aksjon i forbindelse med det fremsatte kravet. Kommunen har så langt ikke tatt stilling til lovligheten i aksjonen. KS sentralt bidrar i vurderingene av dette.

I løpet av romjulen var det ny kontakt mellom partene, og forhandlingene ble gjenopptatt 4. januar 2021. Torsdag 07.01. ble det inngått en midlertidig avtale som gjelder frem til 28.02.2021.

Avtalen innebærer at legene får kompensasjon ved sykefravær de første 16 dagene under koronapandemien. Kommunen har ikke kommet legene i møte når det gjelder deres opprinnelige lønnskrav, men det er gitt et tillegg som partene er enige om. Mulighet til å gi bort vakter er strammet inn.  Inntekter fra Helfo refusjoner og egenandeler tilfaller kommunen. 

I forbindelse med konflikten har arbeidsgiver mottatt en henvendelse fra DNLF sentralt som indikerer at avtalen kommunen har hatt, ikke er i henhold til Hovedtariffavtalen (HTA).  Partene er i dialog med KS og DNLF sentralt om å avklare dette og hvilken tilknytning legene i fremtiden skal ha til Asker og Bærum legevakt. 

Status for oppsigelsene

Fastleger

Kommunen anser fastlegenes oppsigelse å være ugyldig, da legevaktsarbeid er en del av deres avtale når de tildeles en fastlegehjemmel i kommunen. Alle fastleger ble gjort oppmerksom på dette og bedt om å bekrefte om de sto ved oppsigelsen eller ikke innen 4.1.21. Det har vært en konstruktiv og god dialog med tillitsvalgt for fastlegene om dette og alle fastleger i Asker og Bærum trakk sin oppsigelse. 

Det ble videre samarbeidet om å gjennomføre en oppdatert kartlegging av alle fastleger. I kartleggingen ble det spurt om noen ønsker flere vakter på legevakten enn de har i dag, om noen som ikke har vakter, selv ønsker å søke dette og videre om noen ønsker å søke ett grunngitt fritak for plikting til legevaktsarbeid, i henhold til vilkår i sentralt inngåtte avtaler.

Av Bærums fastleger er det 24 som i dag ikke allerede har avtale med legevakt eller er fritatt legevaktsarbeid. I tillegg kommer en rekke fastlegevikarer for hjemmelsinnehavere som ikke allerede har en avtale.  Årsaker til fritak kan være alder over 60 år og/eller vektige helse eller sosiale grunner. 37 av fastlegene i Bærum fritas på grunn av alder.  19 fritas helt eller midlertidig på grunn av andre årsaker.  Det er en omforent forståelse mellom kommunen og fastlegerepresentant om disse.  Kartleggingen viste også at flere ønsket å jobbe legevakt. Det ser kommunen svært positivt på. Andre som ikke alt hadde en turnus og som ikke ble innvilget fritak, blir tilpliktet dette.  Tilsvarende tall for Asker utarbeides.

Øvrige leger

Kommunedirektøren har, blant annet som følge av erfaringene med den samordnede oppsigelsesaksjonen før jul, besluttet å gå over til en annen og mer robust ordning for å bemanne legevakten fremover enn å basere denne på et stort antall sykehusleger. I den nye ordningen vil legevakten hovedsakelig være bemannet med fastleger som har plikt til legevakttjeneste i samsvar med fastlegeforskriften § 13. Dette følger også av politiske føringer og endringer i akuttmedisinforskriften som definerer krav om kompetanse i allmennmedisin. Som et ledd i omleggingen av bemanningsordningen er det derfor konkludert med at oppsigelsene fra leger som ikke er fastleger i Asker eller Bærum, tas til etterretning. Flertallet har ønsket å trekke oppsigelsen tilbake. Legevakten er imidlertid ikke bundet av dette og kommunen aksepterer ikke at oppsigelsen trekkes.  I utgangspunktet er minstefristen for oppsigelse i avtalen, én måned fra oppsigelsen ble inngitt. Alle som har varslet at de ønsket å trekke oppsigelsen, gis anledning til å forlenge oppsigelsesfristen slik at denne samlet utgjør 3 måneder om de skulle ønske dette. Noen har alt gitt tilbakemelding på at de ønsker dette. Frist for tilbakemelding er satt til ut fredag 15. januar.  I en overgangsperiode vil vakante vakter dekkes av andre leger som ikke har sagt opp avtalene sine med legevakten og der det er nødvendig kompetent arbeidskraft fra våre rammeavtaleleverandører for vikarbyråer.

Fastlegene dekker vakter

Fastleger i Asker og Bærum kommuner vil fremover dekke vakter tilsvarende sin befolkningsandel. Vaktbelastning, dersom alle fordeles likt vil anslagsvis kunne være i størrelsesorden 10 vakter i året, men det er fortsatt for tidlig å detaljere dette presist.  Vaktbelastning ligger ikke an til å være større enn i dag og vurderes som akseptabel.