NVE har oversendt 360 klager på vedtaket om ny 420 kV kraftledning Hamang – Bærum – Smestad til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig behandling.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ikke på noe punkt kommet i møte klagene fra to enstemmige kommunestyre-/bystyrevedtak, 25 velforeninger og en rekke sameier, borettslag og enkeltpersoner. NVEs korte oppsummering er: «NVE kan ikke se at det er kommet frem vesentlige forhold i klagene som gjør at vi vil omgjøre eller oppheve vedtakene. Saken oversendes herved til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig behandling jf forvaltningsloven § 33.»

- Vi er ikke overrasket, men likefullt skuffet, sier ordførere Lisbeth Hammer Krog. - Vi er særlig skuffet over at NVE ikke en gang har villet pålegge tilleggsutredninger av samfunnsøkonomi, visuelle virkninger og helseeffekter for slik å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag.

- Et vedtak om luftspenn vil være et vedtak for generasjoner og vil bli en visuell og miljø-ødeleggende barriere gjennom Norges tettest befolkede områder for de neste 50 til 100 år. Det minste vi kunne forlange er da at alle utredninger og vurderinger er grundig utredet før vedtak fattes, sier ordføreren.

NVE fastslår igjen at de ikke utelukker at det kan være lønnsomt å kable, men at det er usikkerhet både i forhold til investeringskostnader og nytteverdier.

- Sammen med byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har jeg allerede bedt om et møte med OED der vi skal fremme våre kommuners felles syn. Begge kommunene har blant annet påpekt mangler i forutsetningene for beslutningen, herunder at samfunnsnytten av kabling ikke er forsøkt kvantifisert. Dette må ministeren ta på alvor, sier Lisbeth Hammer Krog.

- Det er også forstemmende at NVE fortsatt bagatelliserer virkningen av de nye vesentlig høyere mastene som foreslås bygget. De dekker seg bak at … «(H)vordan den nye, eller dagens mast, vil oppleves er i stor grad subjektiv». Den folkelige motstanden fra titusener som bor og ferdes langs dagens linjetrase, beviser i alle fall at opplevelsen er entydig negativ og på ingen måte bedres av at mastene blir høyere. Koblet med økt bekymring for stålingseffektene, påvirker dette helse og livskvalitet til så mange, at det ikke kan avfeies med subjektiv opplevelse som underforstått ikke kan tillegges så mye vekt, fastslår bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog.