Fiskeridirektoratet har vedtatt et nytt fredningsområde for hummer ved Gåsøya i Bærum. Hummerbestanden i Norge er redusert med 92 prosent i løpet av de siste 95 årene.

Torsdag 28. september vedtok Fiskeridirektoratet å opprette åtte nye fredningsområder for hummer i Sør-Norge fra og med 1. oktober 2023. De nye områdene fordeler seg på ett område i Bærum, fire områder i Larvik og tre i Stavanger.

Det innebærer at fiske med andre redskaper enn håndsnøre, juksa, dorg og snurrevad vil være forbudt fra og med 1. oktober. Områdene vil være synlige i «Fritidsfiskeappen» og i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

Hummerfredningsområdet
Området i Bærum er på 4,8 kvm2 (netto) og knyttter seg på Nordre Langåra hummerfredningsområde i Asker.

Området i Bærum er på 4,8 kvm2 (netto) og er en utvidelse av Nordre Langåra hummerfredningsområde i Asker. Kartutsnittet viser det nye fredningsområde i gult og Askers fredningsområde fra 2021 i rødt. Til sammen utgjør disse 6,7 km2 (netto).

Viktig for hummerbestanden

– Opprettelse av slike fredningsområder for hummer har vist seg å ha god effekt. Havforskningsinstituttet har fulgt med på utviklingen siden 2004, og i områder som har vært stengt for fiske med faststående redskaper (teiner, ruser og garn) ser vi at hummerbestandene vokser og reproduksjonen har tatt seg opp, sier direktør Jon-Erik Henriksen i forvaltningsdivisjonen i Fiskeridirektoratet.

Målet er nådd i Bærum

I 2021 vedtok hovedutvalget for miljø, idrett og kultur å utrede hummerfredningsområder i Bærum kommunes sjøområde. Marinreparatørene ledet arbeidet. Målet var å få et fredningsvedtak på plass innen hummersesongen 2023. Anbefalingen fra Marinoperatørene var den gangen å verne et område på 3,8 kvm2, altså noe mindre enn det vedtatte fredningsområdet. 

Et viktig tiltak for å bevare Oslofjorden

Fredningsområdet Bærum kommune etablerer er en del av et helhetlig tiltak for å bevare Oslofjorden. Du kan lese hele tiltaksplanen her. På lik linje med Oslo, Asker og Nesodden skal Bærum kommune ivareta det biologiske mangfoldet i sjøen.

Den 16. september 2021 deltok Bærum kommune på prøvefiske i Nesodden sitt fredningsområde som ble sammenlignet med et referanseområde i Bærum. I Nesodden sitt fredningsområde ble det funnet 13 hummer og i referanseområdet ble det funnet 2, før de ble satt ut igjen.

Andre fredningsområder i Oslofjorden har vist at både hummer og andre marine arter har økt i antall i disse områdene. Også rett utenfor bevaringsområdene har det blitt registrert en økt hummerbestand.

Ønsker flere fredningsområder

Det er nå etablert nær 60 ulike fredningsområder for hummer av varierende størrelse i Oslofjorden, langs kysten og i fjorder på Vestlandet.

– Selv om vi nå begynner å få ganske mange fredningsområder for hummer på kysten, spesielt i Oslofjorden, på Skagerrakkysten og på kysten av Vestland fylke, ønsker Fiskeridirektoratet at kommuner med hummerbestander vurderer å foreslå flere område, sier Henriksen.